µTorrent v tichosti inštaluje používateľom nástroj na ťažbu kryptomeny

Mno­hí pou­ží­va­te­lia bit­torren­to­vé­ho klien­ta µTorrent sa sťa­žu­jú, že sa im s ne­dáv­nou ak­tua­li­zá­ciou nain­šta­lo­val v skry­tos­ti aj nás­troj na ťaž­bu kryp­to­me­ny. Epis Sca­le sa údaj­ne in­šta­lu­je bez súh­la­su, spo­ma­ľu­je hos­ti­teľ­ský po­čí­tač a v niek­to­rých prí­pa­doch ho je obzvlášť ťaž­ké od­strá­niť.

µTorrent má viac ako 150 mi­lió­nov me­sač­ne ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov a je to vô­bec naj­pou­ží­va­nej­ší bit­torren­to­vý klient. Ap­li­ká­cia pri­ná­ša príj­my pros­tred­níc­tvom in-app rek­lám a ta­kis­to pre­zen­tu­je pou­ží­va­te­ľom „po­nu­ky", aby si in­šta­lo­va­li či ak­tua­li­zo­va­li sof­tvér tre­tích strán.

Nás­troj Epic Sca­le však ge­ne­ru­je príj­my ťaž­bou kryp­to­me­ny li­te­coin, pri­čom vy­uží­va CPU hos­ti­teľ­ské­ho po­čí­ta­ča. Bol sú­čas­ťou µTorren­tu už nie­koľ­ko týž­dňov, no nes­pô­so­bo­val vý­raz­nej­šie prob­lé­my. Sťaž­nos­ti pou­ží­va­te­ľov sa za­ča­li mno­žiť až mi­nu­lý týž­deň. O prob­lé­me sa roz­prú­di­la ži­vá dis­ku­sia na fó­re µTorren­tu i ďal­ších strán­kach. Tím Epic Sca­le tvr­dí, že prob­lém vy­šet­ru­je, a nah­ne­va­ným pou­ží­va­te­ľom po­nú­ka po­moc pri je­ho rie­še­ní a ako „od­škod­né" aj 20-do­lá­ro­vé dar­če­ko­vé pou­káž­ky na Ama­zon.

Nez­vy­čaj­ný ná­rast hlá­se­ní o skry­tej in­šta­lá­cii nás­tro­ja nas­ved­ču­je to­mu, že nie­čo nie je v po­riad­ku. Pod­ľa server­a TorrentFreak sa však skry­tá in­šta­lá­cia us­ku­toč­ňu­je se­lek­tív­ne, nie na všet­kých po­čí­ta­čoch. Je zná­me, že Bit­Torrent, kto­rý je ma­ter­skou spo­loč­nos­ťou µTorren­tu, me­ní svo­je po­nu­ky na zá­kla­de lo­ka­li­ty pou­ží­va­te­ľa i ďal­ších fak­to­rov. No in­šta­lá­ciu všet­kých pri­ba­ľo­va­ných ap­li­ká­cií vraj mu­sia pou­ží­va­te­lia naj­skôr schvá­liť.

Prob­lém vzni­kol prav­de­po­dob­ne tak, že pri ruč­nej in­šta­lá­cii µTorren­tu mo­hol pou­ží­va­teľ nás­troj Epic Sca­le pri­jať ale­bo od­miet­nuť, no pri ak­tua­li­zá­cii klien­tskej ap­li­ká­cie sa sof­tvér nain­šta­lo­val auto­ma­tic­ky. V sú­čas­nos­ti už Epic Sca­le nie je pri­ba­le­ný.

Zdroj: torrentfreak.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter