Hra Dig Rush od Ubisoftu pomáha liečiť tupozrakosť

Vi­deoh­ry mô­žu byť osož­né aj v ob­las­ti lieč­by. Do­ká­zať to chce spo­loč­nosť Ubi­soft, kto­rá ozná­mi­la, že vy­ví­ja hru Dig Rush, navr­hnu­tú tak, aby po­moh­la lie­čiť tu­poz­ra­kosť (am­blyopiu), zná­mu aj pod ozna­če­ním „le­ni­vé oko". Tá­to po­ru­cha sa pre­ja­vu­je naj­mä v det­stve a spô­so­bu­je, že jed­no oko je slab­šie, ne­vy­sie­la správ­ne ob­ra­zy do zra­ko­vé­ho ner­vu, prí­pad­ne ich mo­zog nep­ri­jí­ma správ­ne.

Ubi­soft spo­lup­ra­cu­je s McGillo­vou uni­ver­zi­tou v ka­nad­skom Mon­trea­le a spo­loč­nos­ťou Am­blyo­tech, kto­rá vy­ví­ja tech­no­ló­gie po­má­ha­jú­ce pri lie­če­ní toh­to sta­vu. Lieč­ba je naj­ús­peš­nej­šia v det­stve, ideál­ne pred do­siah­nu­tím ve­ku pia­tich ro­kov. Sú­čas­ťou kon­ven­čnej lieč­by je náp­lasť prek­rý­va­jú­ca zdra­vé oko, aby tak bo­lo tu­poz­ra­ké oko sti­mu­lo­va­né na správ­ne fun­go­va­nie. Pri star­ších cho­rých je však čas­to je­di­ná mož­nosť lieč­by tzv. per­cep­čné uče­nie, te­da sna­ha „preš­ko­liť" mo­zog. A tu by ma­la po­môcť hra Dig Rush.

DigRush2.jpg

Hra sa ne­za­me­ria­va len na slab­šie oko, ale vy­uží­va obe oči, pri­čom cvi­čí mo­zog na zlep­še­nie os­tros­ti zra­ku.

Hrá­či sle­du­jú cez ste­reos­ko­pic­ké oku­lia­re pos­ta­vič­ky v ba­ni na ťaž­bu vzác­nej ru­dy a rie­šia en­vi­ron­men­tál­ne há­dan­ky. Pos­ta­vy sú čer­ve­né a mod­ré s rôz­nou úrov­ňou kon­tras­tu. Hra­ním hry sa pos­tup­ne zlep­šu­je spra­co­vá­va­nie ob­ra­zu v moz­gu. Le­kár pri­tom mô­že up­ra­viť nas­ta­ve­nia hry v zá­vis­los­ti od sta­vu kon­krét­ne­ho pa­cien­ta.

Ho­ci ofi­ciál­ne pou­ží­va­nie hry ako lie­čeb­né­ho nás­tro­ja po­dlie­ha eš­te schvá­le­niu zo stra­ny zdra­vot­níc­kych úra­dov po ce­lom sve­te, pr­vé vý­sled­ky sú veľ­mi sľub­né. Na roz­diel od kon­ven­čnej lieč­by po­mo­cou náp­las­ti, kto­rá pre pa­cien­ta pri­ná­ša is­té ne­po­ho­dlie, elek­tro­nic­kú te­ra­piu pri­jí­ma­li pa­cien­ti veľ­mi dob­re a kli­nic­ké tes­ty preu­ká­za­li zlep­še­nie sta­vu u 90 % účas­tní­kov. Vzhľa­dom na neocho­tu de­tí no­siť náp­las­ti by lieč­ba hrou moh­la byť veľ­kým prí­no­som.

Zdroj: wired.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter