Päť najdrahších aplikácií na App Store. Kúpili by ste si ich?

App Sto­re po­nú­ka množ­stvo lac­ných ap­li­ká­cií, za kto­ré za­pla­tí­te v prie­me­re 1 - 2 USD. No mô­že­te náj­sť aj ta­ké, kto­rých ce­na do­sa­hu­je nie­koľ­ko sto­viek do­lá­rov. Tu si mô­že­te po­zrieť preh­ľad tých naj­drah­ších z nich.

VIP BLACK (1199,99 USD)

Tá­to exklu­zív­na ap­li­ká­cia je ur­če­ná pria­mo pre mi­lio­ná­rov, kto­rí sa ra­di in­špi­ru­jú ži­vot­ným štý­lom ľu­dí, ako sú oni. Ap­li­ká­cia sa ve­nu­je prak­tic­ky všet­ké­mu - od ces­to­va­nia cez mó­du, kni­hy, šport až po re­cen­zie vín. Ak sa však chce­te za­ra­diť k jej pou­ží­va­te­ľom, mu­sí­te sa tvor­com ap­li­ká­cie preu­ká­zať, že roč­ne za­rá­ba­te mi­ni­mál­ne je­den mi­lión do­lá­rov.

VIP Black.jpeg

Cy­ber­Tu­ner (999,99 USD)

Vďa­ka tej­to ap­li­ká­cii sa váš iP­ho­ne, iPod či iPad sta­ne dos­lo­va pro­fe­sio­nál­nym kla­ví­rom. Ide to­tiž o sof­tvé­ro­vý nás­troj, kto­rý tes­to­va­li kla­vi­ris­ti po ce­lom sve­te po­čas jed­né­ho ro­ka, tak­že za su­mu tak­mer ti­síc do­lá­rov by ste ma­li dos­tať hod­no­ver­nú kó­piu zvu­ku toh­to hu­dob­né­ho nás­tro­ja.

CyberTuner.jpeg

Ag­ro (999,99 USD)

Ap­li­ká­ciu Ag­ro tes­to­va­li ag­ro­nó­mo­via a veľ­ké kor­po­rá­cie. Špe­cia­li­zu­je sa pre­važ­ne na pot­re­by poľ­no­hos­po­dá­rov a na zá­kaz­ní­kov za­obe­ra­jú­cich sa kon­tro­lou pes­to­va­te­ľov pot­ra­vín. Pou­ží­va­te­lia tej­to ap­li­ká­cie sa na­chá­dza­jú v úz­kom kon­tak­te s pes­to­va­teľ­mi. Ap­li­ká­cia Ag­ro má pod kon­tro­lou che­mi­ká­lie, plo­di­ny, ba do­kon­ca aj škod­cov na far­me.

Agro.jpg

Mo­bi­Ga­ge NDI (999,99 USD)

Tá­to met­ro­lo­gic­ká ap­li­ká­cia má schop­nosť vy­tvá­rať, up­ra­vo­vať a spúš­ťať kon­trol­né pro­ce­sy a plá­ny me­ra­nia. Je ur­če­ná na kon­tro­lu vy­rá­ba­ných di­elov i zos­táv a ve­dú­cim pra­cov­ní­kom umož­ňu­je preh­ľad o sta­ve vý­ro­by a ak­tuál­nych pot­re­bách. Vďa­ka nej sa mož­no pri­po­jiť k aké­mu­koľ­vek za­ria­de­niu cez bez­drô­to­vú sieť.

MobiGage NDI.png

Al­pha - Tra­der (999,99 USD)

Ap­li­ká­ciu Al­pha - Tra­der uví­ta­jú hlav­ne in­ves­tič­ní pro­fe­sio­ná­li. Ide o ob­chod­ný ba­lík pos­ky­tu­jú­ci in­for­má­cie o ma­jet­ko­vých vzťa­hoch a ce­nách zá­sob v reál­nom ča­se či por­tfó­liu ri­zi­ko­vých in­di­ká­cií.

AlphaTrader.jpg

Zdroj: ultra­linx.com, bu­si­nes­sin­si­der.com, ob­je­vit.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter