Tim Cook už nosí hodinky Apple Watch a potvrdil že, sú vodotesné

Po­čas náv­šte­vy Ti­ma Coo­ka v berlín­skom App­le Sto­re sa ho je­den za­mes­tna­nec spý­tal pria­mo na je­ho ho­din­ky App­le Watch Sport, kto­ré už ak­tív­ne pou­ží­va. Otáz­ka zne­la, či sú App­le Watch vo­do­tes­né, a od­po­veď zne­la tak, ako by si mno­hí že­la­li: Áno, s App­le Watch sa aj spr­chu­jem!

Vo­do­tes­nosť

Po­kiaľ si spo­me­nie­me na ob­do­bie mi­nu­lé­ho ro­ka, keď bo­li ho­din­ky pred­sta­ve­né (sep­tem­ber 2014), zis­tí­me, že svet ob­le­te­la sprá­va o tom, že App­le Watch nie sú až ta­ké vo­do­tes­né a ok­rem daž­ďa či umý­va­nia rúk ve­ľa vo­dy nez­ne­sú. Bo­lo to pre mno­hých bu­dú­cich pou­ží­va­te­ľov skla­ma­nie z to­ho, že ve­čer pred spr­chou si bu­dú mu­sieť dá­vať ho­din­ky do­le z ru­ky, čo mô­že byť ča­som ot­rav­né a je to aj zdĺha­vé.

Dnes však pri­chá­dza om­no­ho po­zi­tív­nej­šia sprá­va, a to fakt, že sa s ho­din­ka­mi spr­chu­je aj Tim Cook, kto­rý je sú­čas­ným ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti App­le. Zna­me­ná to te­da, že App­le zrej­me na vo­dov­zdor­nos­ti za­pra­co­val a ho­din­ky pred­sa len vy­dr­žia ne­ja­kú tú spr­chu!

apple-watch-pictures007.jpg

Sa­moz­rej­me, ne­mô­že­me hneď ro­biť zá­ver, že ho­din­ky bu­dú úpl­ne vo­do­tes­né a že sa s ni­mi bu­de­me môcť po­tá­pať do hl­bín rôz­nych mo­rí. Zna­me­ná to, že vy­dr­žia oby­čaj­nú spr­chu či mož­no aj plá­va­nie, aj keď to nik­to nik­de netvr­dil. App­le si to­tiž dal zá­le­žať na tom, aby pro­ce­sor (App­le S1) bol do­ko­na­le za­izo­lo­va­ný ži­vi­cou, a tak by sa k ne­mu ne­ma­la dos­tať ab­so­lút­ne žiad­na vo­da. Kaž­do­pád­ne to, do akej mie­ry bu­dú ho­din­ky od­ol­né pro­ti vo­de, sa doz­vie­me až v naj­bliž­ších me­sia­coch, keď by ma­lo dôjsť k ich ofi­ciál­ne­mu uve­de­niu na trh. Dov­te­dy sa mô­že­me len a len dom­nie­vať.

Zdroj: Sve­tapp­le.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter