BeeRaider – spoznajte nový rozmer písania na klávesnici!

Nez­dá sa vám nie­ke­dy, že pí­sa­nie na va­šom Mac­Boo­ku či inej klá­ves­ni­ci je tak tro­chu mainstream? Veď po­dob­né roz­lo­že­nie pís­men pou­ží­va­me prak­tic­ky od pr­vých po­čí­ta­čov a tie­to klá­ves­ni­ce bo­li na­vy­še preb­ra­né z pí­sa­cích stro­jov, kto­ré už ta­kis­to svo­ju éru pred rok­mi skon­či­li. Bee­Rai­der vám uká­že, že sa to dá aj ináč.

Bee­Rai­der

Ray McE­na­ney si po dl­hom ča­se pri svo­jom po­čí­ta­či uve­do­mil, že pí­sa­nie je preň­ho vr­chol­ne ne­po­hodl­né a zdĺha­vé, a tak sa roz­ho­dol, že pred­sta­ví vlast­ný kon­cept preň­ho ideál­nej klá­ves­ni­ce. Sa­moz­rej­me, ne­bo­lo to len tak a strá­vil nad tým de­siat­ky ho­dín či do­kon­ca ro­kov ča­su. Po nie­koľ­kých ne­po­da­re­ných kon­cep­toch sa však doč­kal ko­neč­né­ho vý­sled­ku, a tak nám pred­sta­vil mož­no bu­dúc­nosť pí­sa­nia - Bee­Rai­der.

Klá­ves­ni­ca sa ne­vo­lá úpl­nou ná­ho­dou Bee­Rai­der a svo­je me­no zís­ka­la prá­ve z vče­ly. Pre­čo? Je to jed­no­du­ché, jej veľ­mi za­ují­ma­vý tvar, lep­šie po­ve­da­né, veľ­mi za­ují­ma­vý tvar roz­mies­tne­nia tla­či­diel na plas­to­vej plo­che pri­po­mí­na le­tia­cu vče­lu. Stred­ný kruh kon­krét­ne jej te­lo a ok­ra­jo­vé čas­ti za­sa kríd­la. Do­ko­py to ce­lé nao­zaj vy­ze­rá ako le­tia­ca vče­la spre­du. A na­po­kon má to aj svo­ju lo­gi­ku.

beeraider2.jpg

No­vá klá­ves­ni­ca pri­po­mí­na­jú­ca vče­lu, po­mo­cou kto­rej sa nau­číš pí­sať rých­lej­šie v prie­be­hu 20 mi­nút

Pre­čo je pí­sa­nie na tej­to klá­ves­ni­ci po­hodl­nej­šie ako na tej kla­sic­kej? Ce­lé je to vlas­tne v tom, že autor roz­mies­tnil pís­me­ná pod­ľa prio­ri­ty a frek­ven­to­va­nos­ti pou­ži­tia. Tak nap­rík­lad Q či X umies­tnil na mies­to, kde ne­bu­dú pre­ká­žať pís­me­nám ako A či O a v prí­pa­de pot­re­by ich ne­bu­de za­sa prob­lém náj­sť. Pí­sa­nie je pre­to vraj om­no­ho po­hodl­nej­šie ako na kla­sic­kej obdĺžni­ko­vej klá­ves­ni­ci.

Pod­ľa Raya McE­na­ney­ho sa na Bee­Rai­der nau­čí pí­sať nao­zaj úpl­ne kaž­dý a ne­potr­vá mu to dlh­šie ako 20 mi­nút. Od oso­by, kto­rá klá­ves­ni­cu vy­vi­nu­la, je to dosť op­ti­mis­tic­ké tvr­de­nie, no na na­še prek­va­pe­nie sa s tým­to ča­so­vým li­mi­tom sto­tož­ňu­jú aj ná­zo­ry pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ma­li šťas­tie vy­skú­šať ju. My si nap­rík­lad pí­sa­nie na po­dob­nej klá­ves­ni­ci ne­vie­me pred­sta­viť, ale zrej­me je to nao­zaj len ne­dô­ve­ra k ne­poz­na­né­mu. Čo si mys­lí­te vy, má to bu­dúc­nosť?

Zdroj: Sve­tapp­le.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter