Pebble Time – nový hit na Kickstarteri láme rekordy

Pr­vá ge­ne­rá­cia in­te­li­gen­tných ho­di­niek Pebb­le zís­ka­la na Kic­kstar­te­ri viac ako 10 mi­lió­nov do­lá­rov. Pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi sme avi­zo­va­li, že na tom­to crodwfun­din­go­vom por­tá­li sa čos­ko­ro ob­ja­ví kam­paň na pod­po­ru dru­hej ge­ne­rá­cie tých­to ho­di­niek.

V sú­čas­nos­ti už kam­paň beží a žne ne­ví­da­né ús­pe­chy - za 24 ho­dín sa vy­zbie­ra­lo neu­ve­ri­teľ­ných viac ako 8,8 mi­lió­na do­lá­rov, pri­čom po­čet pris­pie­va­te­ľov prek­ro­čil 41 500.

pebble_time_2.png

Ho­din­ky Pebb­le Ti­me bu­dú mať fa­reb­ný dis­plej e-pa­per, kto­rý má v po­rov­na­ní so zob­ra­zo­va­cí­mi tech­no­ló­gia­mi LCD ale­bo OLED mi­ni­mál­nu spot­re­bu ener­gie. K vý­ba­ve pat­rí aj za­bu­do­va­ný mik­ro­fón, umož­ňu­jú­ci hla­so­vo od­po­ve­dať na pri­chá­dza­jú­ce no­ti­fi­ká­cie (SMS, Han­gouts, Gmail, Fa­ce­book Mes­sen­ger, What­sapp), ba­té­ria s vý­dr­žou na 7 dní. Ho­din­ky bu­dú vo­dov­zdor­né a kom­pa­ti­bil­né so všet­ký­mi viac ako 6500 exis­tu­jú­ci­mi ap­li­ká­cia­mi pre Pebb­le.

Pebb­le Ti­me bu­de o 20 % ten­ší ako pô­vod­ný mo­del Pebb­le, hrúb­ka bu­de iba 9,5 mm. Ho­din­ky bu­dú mať za­ob­le­ný di­zajn, pro­ti poš­kria­ba­niu ich bu­de chrá­niť sklo Go­ril­la Glass osa­de­né v rám­če­ku z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le. K dis­po­zí­cii bu­de množ­stvo in­for­má­cií - od ka­len­dá­ra cez alarm, fit­nes, in­for­má­cie z ap­li­ká­cií až po rôz­ne pri­po­mien­ky. Pre­pí­nať sa me­dzi ni­mi mož­no jed­ným klik­nu­tím.

pebble_time_menu.gif

Ho­din­ky bu­dú spo­lup­ra­co­vať s iOS 8 na iP­ho­ne 4s a vy­ššom, ako aj so všet­ký­mi te­le­fón­mi s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.0+ od vý­rob­cov ako Sam­sung, HTC, So­ny, LG, Goog­le, Mo­to­ro­la, Xiaomi a ďal­ších.

Pebb­le Ti­me bu­dú k dis­po­zí­cii v troch fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach. Pr­ví pris­pie­va­te­lia ich mô­žu zís­kať za 159 do­lá­rov. Pred­pok­la­da­ná ma­loob­chod­ná ce­na bu­de 199 do­lá­rov, do­dáv­ky sa ma­jú za­čať v má­ji.

Zdroj: kic­kstar­ter.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter