Už aj slovenskí študenti a učitelia môžu ľahko získať Office 365

Ame­ric­kí štu­den­ti moh­li už od sep­tem­bra po­žia­dať o prís­tup k Of­fi­ce 365 na webe Mic­ro­sof­tu, pred­tým to mu­se­li rie­šiť pros­tred­níc­tvom ško­ly. Te­raz Mic­ro­soft sprís­tup­nil tú­to mož­nosť štu­den­tom z ce­lé­ho sve­ta. Po­nu­ka sa vzťa­hu­je aj na Slo­ven­sko, ne­tý­ka sa iba Čí­ny.

Štu­den­ti na ove­re­nie, či ma­jú na služ­bu ná­rok, mu­sia za­dať svo­ju škol­skú e-mai­lo­vú ad­re­su. Rov­na­ký ná­rok na pou­ží­va­nie ma­jú aj uči­te­lia.

Štu­den­ti sa mô­žu za­re­gis­tro­vať na ad­re­se of­fi­ce.com/ge­tof­fi­ce365 a uči­te­lia na of­fi­ce.com/teachers. Po za­re­gis­tro­va­ní zís­ka­jú naj­nov­šie ver­zie prog­ra­mov Word, Excel, Power­Point, One­No­te, Ac­cess a Pub­lis­her s mož­nos­ťou in­šta­lo­va­nia na päť PC ale­bo po­čí­ta­čov Mac a na päť mo­bil­ných za­ria­de­ní, ako napr. iPad či tab­le­ty s An­droi­dom a Win­dows. Na uk­la­da­nie do­ku­men­tov a ich zdie­ľa­nie na­prieč všet­ký­mi svo­ji­mi za­ria­de­nia­mi mô­žu vy­užiť 1 TB úlož­né­ho pries­to­ru na OneD­ri­ve.

Zdroj: blogs.of­fi­ce.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter