So zariadením The Realm System motion sa zapotíte

Ak ste priaz­niv­com hra­nia a zá­ro­veň pá­le­nia ka­ló­rií, mož­no vás bu­de za­ují­mať za­ria­de­nie po­me­no­va­né The Realm Sys­tem. Po­dob­ne ako Mo­ve, Wii Re­mo­te či hry pre Ki­nect aj The Realm Sys­tem nú­ti hrá­čov k po­hy­bu. Do­te­raz však všet­ky za­ria­de­nia pra­co­va­li iba s po­lo­hou a po­hy­bom hrá­ča, ne­do­ká­žu od­me­rať si­lu, s kto­rou boxer za­sa­dí spod­ný hák, ani si­lu, s akou šermiar sek­ne po svo­jom proti­vní­ko­vi. A prá­ve o tom The Realm Sys­tem je. O si­le a od­po­re.

Za­ria­de­nie po­zos­tá­va z opas­ka a po­hy­bo­vých ov­lá­da­čov pre pra­vú i ľa­vú ru­ku, kto­ré sú s opas­kom spo­je­né po­mo­cou elas­tic­kých pá­sov kla­dú­cich od­por. Za­ria­de­nie je mo­du­lo­va­teľ­né, do­dá­va­né s tro­mi pár­mi pá­sov kla­dú­cich rôz­ne sil­ný od­por, a po­hy­bo­vé ov­lá­da­če by moh­li byť vy­me­ne­né za na­po­do­be­ni­nu piš­to­le, se­ke­ry ale­bo inej po­môc­ky. Za­ria­de­nie sa na­bí­ja po­mo­cou káb­la USB a je po­nú­ka­né spo­lu s Realm Software De­ve­lop­ment Ki­tom a šies­ti­mi hra­mi. Ne­chý­ba Realm Fit­ness, ale sú­čas­ťou po­nu­ky je aj se­kač­ka Zom­bie Sus­hi, VR Boxing, Ten­nis, aký­si si­mu­lá­tor dre­vo­ru­ba­ča a nie­čo na št­ýl bu­do­va­nia v Mi­nec­raf­te.

realm-system-2.jpg

Za­ria­de­nie vznik­lo v spo­lup­rá­ci s Tee­si­de Uni­ver­si­ty a pro­fe­so­rom Ianom Spear­som. Am­bí­ciou je­ho tvor­cov nie je iba zlep­šiť her­ný zá­ži­tok, ale aj pros­pieť zdra­viu svo­jich zá­kaz­ní­kov. Hra­nie s Realm Sys­tem sa rov­ná sku­toč­né­mu cvi­če­niu a za­ria­de­nie zá­ro­veň zhro­maž­ďu­je bio­met­ric­ké úda­je. SDK je pos­ta­ve­né na sof­tvé­ri Uni­ty, tak­že je kom­pa­ti­bil­né s Win­dows PC, po­čí­tač­mi Mac aj Li­nuxom a auto­ri pou­ka­zu­jú na mož­nosť skom­bi­no­vať ho s Ocu­lus Rift ale­bo Ki­nec­tom.

realm-system-3.jpg

Spo­loč­nosť Realm chce dos­tať pr­vý mo­del toh­to za­ria­de­nia k vý­vo­já­rom po­mo­cou crowdfun­din­go­vej plat­for­my Kic­kstar­ter, kde pot­re­bu­je od zá­ujem­cov vy­zbie­rať as­poň 160-ti­síc aus­trál­skych do­lá­rov (vy­še 110-ti­síc eur). Tak čo, chce­te sa hrať na dre­vo­ru­ba­ča a po­riad­ne sa pri hra­ní za­po­tiť?

Video:


realm-system-4.jpg

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter