Lenovo priznalo nebezpečnosť aplikácie Superfish a radí, ako ju odstrániť

Čín­ska spo­loč­nosť Le­no­vo pre­din­šta­lo­va­la na svo­je no­te­boo­ky sof­tvér, kto­rý vy­sta­vo­val pou­ží­va­te­ľov ri­zi­ku po­ten­ciál­ne­ho hac­ker­ské­ho úto­ku. Ako sme vás už in­for­mo­va­li, Su­per­fish nie­len­že vkla­dá pro­duk­to­vé od­po­rú­ča­nia do vý­sled­kov hľa­da­nia, ale uk­la­dá aj svo­je vlas­tné cer­ti­fi­ká­ty SSL do ob­las­ti vo Win­dows, kto­rá sa vy­uží­va na uk­la­da­nie cer­ti­fi­ká­tov SSL webo­vý­mi pre­hlia­dač­mi a ďal­ší­mi ap­li­ká­cia­mi. Útoč­ní­ci po­tom mô­žu po­mer­ne jed­no­du­cho zís­kať k cer­ti­fi­ká­tu kľúč.

Fir­ma vo svo­jom vy­hlá­se­ní priz­na­la, že prog­ram Su­per­fish mô­že byť ne­bez­peč­ný, a uvied­la, že v sú­čas­nos­ti spo­lup­ra­cu­je s McA­fee a Mic­ro­sof­tom na tom, aby Su­per­fish a cer­ti­fi­ká­ty moh­li byť da­né do ka­ran­té­ny ale­bo od­strá­ne­né. Vy­da­la aj auto­ma­ti­zo­va­ný nás­troj, kto­rý po­mô­že pou­ží­va­te­ľom od­strá­niť sof­tvér a cer­ti­fi­kát. Mož­no ho náj­sť na tej­to ad­re­se.

Pou­ží­va­te­lia in­fi­ko­va­ných po­čí­ta­čov bu­dú mu­sieť na úpl­né vy­rie­še­nie prob­lé­mu od­in­šta­lo­vať Su­per­fish a od­strá­niť cer­ti­fi­kát. Fi­lip­po Val­sor­da vy­tvo­ril ten­to test, kto­rý po­mô­že ur­čiť, či je po­čí­tač na­pad­nu­tý. Su­per­fish bol in­šta­lo­va­ný na no­te­boo­ky spo­loč­nos­ti Le­no­vo pre­dá­va­né v ob­do­bí od sep­tem­bra 2014 do ja­nuá­ra 2015.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter