Pre Microsoft Band si budeme môcť písať vlastné aplikácie

Mic­ro­soft zve­rej­nil SDK, roz­hra­nie API a zá­klad­né di­zaj­no­vé prin­cí­py ap­li­ká­cií pre in­te­li­gent­ný ná­ra­mok Mic­ro­soft Band. Ap­li­ká­cie spo­lup­ra­cu­jú­ce s ná­ram­kom mož­no vy­tvá­rať pre plat­for­my Win­dows Pho­ne, An­droid aj iOS.

MicrosoftBand.png

Bo­ha­tá har­dvé­ro­vá vý­ba­va ob­sa­hu­je nie­len ak­ce­le­ro­me­ter, mag­ne­to­me­ter, GPS a sní­mač in­ten­zi­ty oko­li­té­ho os­vet­le­nia, ale aj op­tic­ký sní­mač te­po­vej frek­ven­cie, sen­zor na me­ra­nie gal­va­nic­ké­ho od­po­ru po­kož­ky a sen­zor UV. To umož­ňu­je vy­tvá­rať nie­len ap­li­ká­cie mo­ni­to­ru­jú­ce zdra­vot­ný stav či špor­to­vé vý­ko­ny, ale aj sle­do­vať prie­beh opa­ľo­va­nia.

MicrosoftBand2.png

Har­dvé­ro­vá vý­ba­va ná­ram­ku

MicrosoftBand3.png

Zá­klad­né di­zaj­no­vé prin­cí­py pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia

Všet­ko pot­reb­né náj­du di­zaj­né­ri a vý­vo­já­ri na ad­re­se http://de­ve­lo­per.mic­ro­sof­tband.com. K dis­po­zí­cii je SDK a prík­la­dy pre plat­for­my Win­dows Pho­ne a An­droid. SDK pre iOS bu­de do­kon­če­ný čos­ko­ro.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter