Prehliadače Microsoftu vo Windows 10 majú byť rýchlejšie a bezpečnejšie

Mic­ro­soft už od de­cem­bra pri­jí­ma na strán­ke User­Voi­ce návr­hy od pou­ží­va­te­ľov na zlep­še­nie svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows a je­ho sú­čas­tí. Me­dzi naj­žia­da­nej­šie fun­kcie pat­rí za­ra­de­nie tech­no­ló­gie asm.js do Inter­net Explo­re­ra, resp. je­ho ja­vas­crip­to­vé­ho jad­ra Chak­ra. Spo­loč­nosť ozná­mi­la, že pod­po­ra asm.js je sú­čas­ťou jej prác na sys­té­me Win­dows 10 a bu­de sa tý­kať pre­hlia­da­čov IE aj Spar­tan. Má to pri­niesť vý­znam­né zlep­še­nie rých­los­ti pre­hlia­da­ča.

Me­dzi­ja­zyk asm.js sa pr­výk­rát ob­ja­vil vo Fi­re­foxe 22 v jú­li 2013. Keď­že čias­toč­ne pou­ží­va Ja­vaS­cript, je kom­pa­ti­bil­ný so všet­ký­mi pre­hlia­dač­mi pod­po­ru­jú­ci­mi Ja­vaS­cript, te­da prak­tic­ky so všet­ký­mi pre­hlia­dač­mi. Úpl­ná pod­po­ra však vy­ža­du­je pat­rič­nú op­ti­ma­li­zá­ciu. A prá­ve na nej te­raz Mic­ro­soft pra­cu­je.

Oba pre­hlia­da­če vo Win­dows 10 bu­dú pod­po­ro­vať aj HTTP Strict Tran­sport Se­cu­ri­ty. HSTS chrá­ni pred is­tým va­rian­tom úto­ku man-in-the-midd­le. Nie­ke­dy sa to­tiž pou­ží­va­teľ pri­po­jí naj­prv na ne­šif­ro­va­nú ver­ziu webo­vej strán­ky pred tým, než je pres­me­ro­va­ný na za­bez­pe­če­né pri­po­je­nie. Útoč­ník mô­že vy­užiť to­to ne­šif­ro­va­né spo­je­nie na pres­me­ro­va­nie pou­ží­va­te­ľa na škod­li­vú strán­ku. HSTS si v pod­sta­te vy­nú­ti šif­ro­va­nú ko­mu­ni­ká­ciu, tak­že pre­hlia­dač bu­de vždy vy­uží­vať za­bez­pe­če­né pri­po­je­nie k server­u.

Zdroj: win­be­ta.org
blogs.msdn.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter