Hodinky so systémom Android Wear zobrazia aj notifikácie z iPhonu. Potrebný je hack

Ho­ci plat­for­ma An­droid Wear ne­bu­de (prav­de­po­dob­ne) nik­dy ofi­ciál­ne pod­po­ro­vať za­ria­de­nia so sys­té­mom iOS, ich vzá­jom­ná ko­mu­ni­ká­cia je mož­ná. Dô­ka­zom je hack pou­ží­va­te­ľa Mo­ham­ma­da Abu-Gar­beyyeha.

Ten vy­užil ANCS tech­no­ló­giu, aby zob­ra­zil no­ti­fi­ká­cie z iP­ho­nu na ho­din­kách An­droid Wear. To­tož­nú tech­no­ló­giu vy­uží­va­jú aj ho­din­ky Pebb­le. Mo­ham­mad však ne­pos­ky­tol bliž­šie in­for­má­cie o tom, ako hack fun­gu­je a ani nez­ve­rej­nil zdro­jo­vý kód. In­for­mo­val iba o tom, že iP­ho­ne ne­vy­ža­du­je jailbreak a ta­kis­to nie je pot­reb­né umož­niť root prís­tup v ho­din­kách. Za­ria­de­nie fun­gu­je nor­mál­ne.

Ho­ci ho­din­ky ako Mo­to 360 ale­bo LG Watch Ur­ba­ne do­ká­žu vďa­ka men­šie­mu hac­ku pod­po­ro­vať iOS za­ria­de­nia, ich pl­ný po­ten­ciál v kom­bi­ná­cii s iP­ho­nom ur­či­te ne­vyu­ži­je­te. Ich lá­kad­lom je napr. pre­po­je­nie so služ­bou Goog­le Now ale­bo pod­po­ra mo­bil­ných ap­li­ká­cií. To vám však spá­ro­va­nie s iP­ho­nom neu­mož­ní.

Video:


Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter