Hodinky Pebble budú tenšie a s farebným displejom

Pebb­le bo­li pr­vé in­te­li­gen­tné ho­din­ky, kto­ré do­ká­za­li os­lo­viť ma­sy. Na por­tá­li Kic­kstar­ter vy­zbie­ra­li viac ako 10 mi­lió­nov do­lá­rov a po pô­rod­ných ťaž­kos­tiach po­núk­li pou­ží­va­te­ľom to, čo sľu­bo­va­li. Ofi­ciál­na strán­ka pro­duk­tu te­raz lá­ka na dru­hú ge­ne­rá­ciu.

Tá bu­de ofi­ciál­ne pred­sta­ve­ná v uto­rok, 24. feb­ruára o 16-tej ho­di­ne náš­ho ča­su. Ho­ci web príl­iš ne­na­po­ve­dá, čo no­vin­ka pri­ne­sie, inter­ne­tom ko­lu­jú zves­ti o chys­ta­ných zme­nách. No­vá ge­ne­rá­cia má pri­niesť sof­tvé­ro­vé vy­lep­še­nia, ale aj zme­nu har­dvé­ru. Zá­kla­dom bu­de kom­plet­ne zme­ne­ný ope­rač­ný sys­tém, kto­rý navrh­li vý­vo­já­ri sys­té­mu webOS. Po­há­ňať ho bu­de pro­ce­sor Cor­tex M4. Ho­din­ky bu­dú ko­neč­ne ten­šie a vy­ba­ve­né fa­reb­ným dis­ple­jom, kto­rý by mal byť šir­ší v po­rov­na­ní s ori­gi­ná­lom. Stá­le však ne­bu­de do­ty­ko­vý.

Aj na­priek to­mu, že no­vá ge­ne­rá­cia ho­di­niek bu­de ten­šia a s dis­ple­jom, kto­rý by mal mať vy­ššiu spot­re­bu ener­gie, vý­drž ba­té­rie by sa ne­ma­la zhor­šiť. No­vin­kou má byť aj za­bu­do­va­ný mik­ro­fón.

Zdroj: 9to5­mac.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter