Facebook plánuje aplikácie Oculus Rift vhodné pre každého

Chris Cox, vy­so­ko­pos­ta­ve­ný člen ve­de­nia Fa­ce­boo­ku, na kon­fe­ren­cii Re/Co­de dis­ku­to­val na té­mu bu­dúc­nos­ti so­ciál­nych mé­dií a neo­bi­šiel ani head­se­ty vir­tuál­nej reali­ty. Fa­ce­book mi­nu­lý rok od­kú­pil spo­loč­nosť Ocu­lus VR a s ňou aj jej head­set Ocu­lus Rift.

K pro­jek­tu Ocu­lus však od za­čiat­ku vzhlia­da­jú pre­dov­šet­kým hrá­či, kto­rí sa te­šia na bez­chyb­né her­né zá­žit­ky vo vir­tuál­nych sve­toch, a pre­sun spo­loč­nos­ti do ro­di­ny Fa­ce­boo­ku ich príl­iš ne­po­te­šil. Ve­de­nie Fa­ce­boo­ku vte­dy co­re hrá­čov a od­por­cov so­ciál­nych sie­tí upo­ko­jo­va­lo tvr­de­ním, že Ocu­lus VR zos­tá­va sa­mos­tat­ným biz­ni­som, spo­loč­nosť skrát­ka roz­ši­ru­je svo­je po­le pô­sob­nos­ti. Bo­lo však jas­né, že ur­či­tá for­ma pre­po­je­nia mu­sí prísť.

Po­čas dis­ku­sie Cox de­tail­ne ho­vo­ril pre­dov­šet­kým o dô­le­ži­tos­ti väč­šie­ho po­no­re­nia ľu­dí do so­ciál­nej sie­te. De­liť sa o in­for­má­cie už ľu­ďom nes­ta­čí, chcú zdie­ľať zá­žit­ky. A tie mô­že naj­lep­šie spros­tred­ko­vať prá­ve za­ria­de­nie schop­né vtiah­nuť pou­ží­va­te­ľa do reali­ty vy­tvo­re­nej ale­bo za­chy­te­nej nie­kým iným.

„Keď ste na Fa­ce­boo­ku, vlas­tne os­tat­ným po­sie­la­te ma­lé kús­ky vlas­tných zá­žit­kov. Mô­že­te po­sie­lať fot­ky, vi­deá, my­šlien­ky... Vir­tuál­na reali­ta ľu­ďom umož­ní de­liť sa o kom­plet­nej­ší ob­raz."

Fa­ce­book, sa­moz­rej­me, nie je ochot­ný po­de­liť sa o kon­krét­ne plá­ny, pre­dov­šet­kým v ča­se, keď Ocu­lus VR eš­te ani nep­ri­nie­sol fi­nál­ny pro­dukt a pou­ží­va­te­lia na­ďa­lej vy­uží­va­jú iba de­ve­lop­ment kit V2. Kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka na­vy­še za­kla­da­teľ Fa­ce­boo­ku Mark Zuc­ker­berg vy­hlá­sil, že Ocu­lus za­čne byť pre so­ciál­nu sieť za­ují­ma­vý, až keď pre­dá as­poň 50 mi­lió­nov ku­sov, a k to­mu má eš­te veľ­mi ďa­le­ko.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter