Slovenská aplikácia WakesApp: Prvý reálny to-do messenger a to-do chat na svete

Ak čas­to za­bú­da­te na dô­le­ži­té ve­ci, mož­no vám po­mô­že ap­li­ká­cia, na kto­rej pra­cu­je tím slo­ven­ských vý­vo­já­rov. Wake­sApp pos­lú­ži ako náh­ra­da za ka­len­dár aj SMS. Ap­li­ká­cia je dos­tup­ná za­dar­mo pre iOS aj An­droid. Je to pr­vý reál­ny to-do mes­sen­ger ale­bo to-do chat na sve­te.

A ako to fun­gu­je? Ak po­ve­rí­te ne­ja­kou úlo­hou, kto­rú tre­ba vy­ko­nať o nie­koľ­ko dní, nap­rík­lad svoj­ho ka­ma­rá­ta či čle­na ro­di­ny, poš­le­te mu v ap­li­ká­cii pri­po­mien­ku, kto­rá sa mu ob­ja­ví až v ča­se, keď je zá­le­ži­tosť prá­ve ak­tuál­na, a to v po­do­be SMS či e-mai­lu. Vý­hod­né je, že dru­há stra­na ne­mu­sí mať ap­li­ká­ciu nain­šta­lo­va­nú.

Video:


Na roz­diel od bež­ných pri­po­mien­ko­va­čov te­da Wake­sApp umož­ňu­je pri­po­mí­nať úlo­hy nie­len se­be, ale aj iným oso­bám. V ap­li­ká­cii sú vop­red nas­ta­ve­né ča­sy pri­po­mí­na­nia, napr. dnes, za­jtra, ten­to týž­deň, prí­pad­ne vo­li­teľ­ný dá­tum. Ak dos­tá­va­te pri­po­mien­ky vy, sú zo­ra­de­né v schrán­ke pod­ľa dá­tu­mu, keď sa ma­jú úlo­hy vy­ko­nať. K dis­po­zí­cii je aj čet, aby ste sa v prí­pa­de ne­ja­kých kom­pli­ká­cií moh­li do­hod­núť s da­nou oso­bou o zme­ne ter­mí­nu.

Video:


Ap­li­ká­cia Wake­sApp je dos­tup­ná za­dar­mo, no v bu­dúc­nos­ti plá­nu­je vý­vo­jár­sky tím pri­dať do nej aj špe­ciál­ne fun­kcie, kto­ré bu­dú spop­lat­ne­né. Ak bu­de­te mať nap­rík­lad úlo­hu kú­piť ne­ja­kú kni­hu, Wake­sApp vám to v spo­je­ní s geo­lo­ka­li­zá­ciou pri­po­me­nie, ak prá­ve pôj­de­te oko­lo kníh­ku­pec­tva.

wakesapp.jpg

Ho­ci ap­li­ká­cia je pr­vot­ne ur­če­ná na súk­rom­né pou­ži­tie, up­lat­ne­nie by moh­la náj­sť aj vo fir­mách, kde by umož­ňo­va­la na­ča­so­vať rôz­ne úlo­hy.

Wake­sApp je už v App Sto­re a ver­zia pre An­droid je už tiež dos­tup­ná na stiah­nu­tie (ale na nej tre­ba eš­te pop­ra­co­vať :-)

Zdroj: wake­sapp.com
star­ti­tup.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter