Pozrite sa na luxusný SmartWatch LG pre „kozmopolitných jedincov na úrovni"

Spo­loč­nosť LG len dva týž­dne pred za­čiat­kom Sve­to­vé­ho mo­bil­né­ho kon­gre­su v Špa­nielsku pred­sta­vi­la svo­je no­vé in­te­li­gen­tné ho­din­ky LG Watch Ur­ba­ne, za­me­ra­né na ma­jet­nej­ších zá­kaz­ní­kov.

LG Watch Ur­ba­ne má rov­na­ké špe­ci­fi­ká­cie ako LG G Watch R: 1,3-pal­co­vý dis­plej P-OLED s roz­lí­še­ním 320 × 320 pixelov, umies­tne­ný na gu­ľa­tom ci­fer­ní­ku, pro­ce­sor Snap­dra­gon 400 na frek­ven­cii 1,2 GHz, 512 MB pa­mä­te RAM a 4 GB mies­ta na uk­la­da­nie dát.

O dos­ta­tok ener­gie sa sta­rá 410 mAh ba­té­ria. Od iných in­te­li­gen­tných ho­di­niek však má LG Watch Ur­ba­ne od­li­šo­vať di­zajn - pod­ľa ofi­ciál­ne­ho vy­hlá­se­nia LG sú ho­din­ky ur­če­né pre „koz­mo­po­lit­ných je­din­cov na úrov­ni".

lg_hodinky2.jpg

Watch Ur­ba­ne má anti­ko­ro­vé te­lo a 22 mm vy­me­ni­teľ­ný ko­že­ný opa­sok. Za­ria­de­nie beží na ope­rač­nom sys­té­me An­droid Wear a je od­ol­né pro­ti vo­de a pra­chu. Ho­din­ky sú ok­rem iné­ho opat­re­né sen­zo­rom, kto­rý me­ria tep pou­ží­va­te­ľa.

lg_hodinky.jpg

Roz­me­ry za­ria­de­nia nie sú za­tiaľ zná­me, pod­ľa LG je však ten­šie než G Watch R, kto­ré­ho hrúb­ka je 9,7 mm. Jas­né za­tiaľ nie je ani to, koľ­ko bu­dú ho­din­ky stáť. Aj keď LG ho­din­ky vo svo­jom vy­hlá­se­ní ozna­ču­je ako „luxus­né", mož­no si len ťaž­ko pred­sta­viť, že by stá­li ove­ľa viac než G Watch R, kto­rý sa pre­dá­va za 300 do­lá­rov (prib­liž­ne 263 eur).

lg_hodinky5.jpg

Pod­ľa pr­vých fo­tog­ra­fií ho­din­ky vy­ze­ra­jú sľub­ne. LG to­tiž po­cho­pi­lo, že na to, aby SmartWatch za­ča­li no­siť bež­ní ľu­dia, mu­sia in­te­li­gen­tné ho­din­ky vy­ze­rať kla­sic­kej­šie. Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie o Watch Ur­ba­ne bu­dú zve­rej­ne­né už o dva týž­dne na Sve­to­vom mo­bil­nom kon­gre­se.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter