Lacný minipočítač s Windows a procesorom Intel môžete použiť aj ako energetickú banku

V Čí­ne sa za­čiat­kom toh­to me­sia­ca za­čal pre­dá­vať ma­lý sto­lo­vý po­čí­tač Ainol Mi­ni PC s pro­ce­so­rom In­tel Atom Z3735D Bay Trail, 2 GB RAM, 32 GB úlo­žis­kom, vsta­va­nou ba­té­riou a ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8.1 s Bin­gom.

Geek­buying te­raz pri­jí­ma pre­dob­jed­náv­ky aj od za­hra­nič­ných zá­kaz­ní­kov, pre kto­rých sa Ainol Mi­ni PC za­čne do­dá­vať v po­lo­vi­ci mar­ca za ce­nu zhru­ba 128 do­lá­rov.

Mi­nia­túr­ny po­čí­tač má roz­me­ry 115 × 146 × 14 mm a hli­ní­ko­vé te­lo, je­ho hmot­nosť je 335 gra­mov. Je vy­ba­ve­ný tech­no­ló­gia­mi Wi-Fi 802.11b/g/n, Blue­tooth 4.0, má slot na kar­tu mic­roSD, port mi­ni HDMI, dva por­ty USB 2.0 a je­den port USB 3.0 a ko­nek­tor na slú­chad­lá. Vy­uží­va pa­sív­ne chla­de­nie, a tak ne­má ni­ja­ké ven­ti­lá­to­ry.

Po­dob­ne ako mno­ho ďal­ších níz­ko­nák­la­do­vých mi­ni­po­čí­ta­čov s Win­dows na tr­hu má v pod­sta­te pa­ra­met­re lac­né­ho tab­le­tu s Win­dows (ok­rem dis­ple­ja) a nie­koľ­ko por­tov na­vy­še. No ako je­den z má­la ta­kých­to mo­de­lov dis­po­nu­je in­teg­ro­va­nou ba­té­riou, a tak Ainol Mi­ni PC nie­len­že fun­gu­je na ba­té­riu, ale mož­no k jed­né­mu z je­ho por­tov USB pri­po­jiť aj smar­tfón ale­bo iné ma­lé za­ria­de­nie a pou­žiť ho ako ces­tov­nú na­bí­jač­ku na je­ho do­bi­tie.

ainol_mini_pc5.jpg

Ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 7000 mAh a umož­ní 10-ho­di­no­vý beh po­čí­ta­ča ale­bo 40 ho­dín v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me. Vy­bí­ja­nie ba­té­rie bu­de zrej­me rých­lej­šie, ak k po­čí­ta­ču pri­po­jí­te ďal­šie pe­ri­fé­rie ale­bo bu­de­te spúš­ťať niek­to­ré ap­li­ká­cie ná­roč­né na CPU. Za­ují­ma­vý je však po­ho­to­vost­ný re­žim, kto­rý umož­ňu­je pou­žiť ten­to po­čí­tač ako no­te­book. Mô­že­te k ne­mu pri­po­jiť klá­ves­ni­cu, myš a dis­plej a vy­užiť ho ako do­má­ci po­čí­tač, po­tom ho uviesť do re­ži­mu spán­ku a pre­niesť ho nap­rík­lad do kan­ce­lá­rie, kde mô­že fun­go­vať ako pra­cov­ný po­čí­tač bez pot­re­by reš­tar­tu.

Zdroj: li­li­pu­ting.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter