Windows 10 by mohol byť hotový už v júni

Mic­ro­soft rých­lo nap­re­du­je s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 10 a zá­ro­veň s ním prip­ra­vu­je aj sys­tém Win­dows 10 pre mo­bil­né te­le­fó­ny. Tak­mer pra­vi­del­ne vy­dá­va no­vé tech­nic­ké náh­ľa­dy a zdá sa, že sa blí­ži k fi­nál­nej ver­zii.

Pod­ľa server­a Neowin bu­de ope­rač­ný sys­tém do­kon­če­ný prav­de­po­dob­ne už v jú­ni. Pre­čo sa spo­loč­nosť za­me­ria­va na jú­no­vý ter­mín na­mies­to augus­to­vé­ho? Ke­by no­vý OS vy­šiel v augus­te, har­dvér od OEM vý­rob­cov by ne­bol prip­ra­ve­ný skôr ako v ok­tób­ri, a tak by mi­nul za­čia­tok škol­ské­ho ro­ka, te­da ob­do­bie, keď ro­di­čia čas­to ku­pu­jú štu­den­tom no­vý po­čí­tač.

Je pre­to lo­gic­ké, že sa Mic­ro­soft bu­de sna­žiť do­tiah­nuť Win­dows 10 do fá­zy RTM už v jú­ni, aby bo­li za­ria­de­nia s ním k dis­po­zí­cii už na za­čiat­ku škol­ské­ho ro­ka.

Zdroj: neowin.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter