Panasonic predstavil nový notebook do terénu Toughbook CF-54

Toug­hbook CF-54 je ur­če­ný pra­cov­ní­kom v te­ré­ne, kto­rí sa špe­cia­li­zu­jú hlav­ne na op­ra­vy a údr­žbu v uzav­re­tých pries­to­roch. No­te­book Toug­hbook CF-54 je je­den z naj­ten­ších a naj­ľah­ších stred­ne od­ol­ných no­te­boo­kov Toug­hbook vo svo­jej ka­te­gó­rii.

No­te­book Toug­hbook CF-54 po­sú­va hra­ni­ce svo­jej ka­te­gó­rie - je asi o 50 % ten­ší a o 25 % ľah­ší ako sú­čas­ný lí­der tr­hu v tej­to ka­te­gó­rii. Je vy­ba­ve­ný pro­ce­so­rom In­tel Co­re i5-5300U vPro 5. ge­ne­rá­cie (s vy­rov­ná­va­cou pa­mä­ťou 3 MB, rých­los­ťou 2,3 GHz až 2,9 GHz s tech­no­ló­giou In­tel Tur­bo Boost), kto­rý pri­ná­ša vy­šší vý­poč­to­vý vý­kon, lep­šie spra­co­va­nie gra­fi­ky a niž­šiu spot­re­bu ener­gie v po­rov­na­ní s pro­ce­sor­mi 4. ge­ne­rá­cie. No­te­book Toug­hpad CF-54 má všet­ky vlas­tnos­ti pot­reb­né na to, aby sa stal no­vým eta­ló­nom. Tí, kto­rí pot­re­bu­jú eš­te vy­šší vý­kon, mô­žu zvo­liť pro­ce­sor In­tel Co­re i7 vPro.

14-pal­co­vý dis­plej sa do­dá­va s HD roz­lí­še­ním (1366 × 768), full HD (1920 × 1080) ale­bo full HD s ka­pa­cit­ným mul­ti­do­ty­ko­vým pa­ne­lom. Mož­no vy­užiť aj sa­mos­tat­nú gra­fic­kú kar­tu AMD Fi­reP­ro M5100, kto­rá ďa­lej zlep­šu­je gra­fic­ký vý­kon. No­te­book CF-54 je do­dá­va­ný s naj­nov­šou ver­ziou ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8.1 Pro s mož­nos­ťou pou­ži­tia Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal (k dis­po­zí­cii pros­tred­níc­tvom downgra­du z ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8.1 Pro).

ToughbookCF-54_3.jpg

Ho­ci ide o stred­ne od­ol­né za­ria­de­nie, je no­te­book Toug­hbook CF-54 naj­lep­šie chrá­ne­ným no­te­boo­kom vo svo­jej ka­te­gó­rii s pláš­ťom zo zlia­ti­ny hor­čí­ka na všet­kých stra­nách, pl­no­hod­not­nou ochra­nou klá­ves­ni­ce a dis­ple­ja pro­ti po­lia­tiu a kry­tom so šes­ťu­hol­ní­ko­vou textú­rou na maximál­nu ochra­nu pri ná­ra­ze. Do­ká­že od­olať pá­du z vý­šky až 76 cm. Ľah­ké­mu pou­ži­tiu po­má­ha aj ru­ko­väť na pre­ná­ša­nie a no­te­book mož­no ľah­ko ozna­čiť lo­gom spo­loč­nos­ti.

S je­di­nou ba­té­riou do­ká­že ten­to no­te­book pra­co­vať až 11 ho­dín. Ten­to neú­nav­ný pra­cov­ník spĺňa po­žia­dav­ky sú­čas­ných za­mes­tnan­cov v te­ré­ne a je vy­ba­ve­ný mož­nos­ťou vý­me­ny ba­té­rie za pre­vádz­ky, čo zna­me­ná, že ho mož­no nep­retr­ži­te pou­ží­vať a ne­mu­sí sa vy­pí­nať pri vý­me­ne ba­té­rie. Mož­no pou­žiť aj dru­hú ba­té­riu, čím sa do­ba pre­vádz­ky predĺži až na 18 ho­dín.

ToughbookCF-54.jpg
No­te­book je vy­ba­ve­ný s kom­plet­nou súp­ra­vou roz­hra­ní, ako sú ko­nek­to­ry LAN, VGA a HDMI pre pro­jek­to­ry, tla­čiar­ne a dis­ple­je, sé­rio­vý port True Se­rial na pri­po­je­nie k star­ším sys­té­mom, por­ty USB 3.0 a 2.0 a slot na kar­tu SD. Na rých­ly pre­nos dát slú­ži bez­drô­to­vá sieť Wi-Fi a/b/g/n/ac (až 866 Mb/s) a Blue­tooth v4.0. Za­ria­de­nie sa do­dá­va s do­ko­va­cím ko­nek­to­rom na umies­tne­nie do vo­zid­la ale­bo na stôl, s vo­li­teľ­nou duál­nou an­té­nou 4G LTE, s bez­kon­tak­tnou čí­tač­kou či­po­vých ka­riet a s čí­tač­kou od­tlač­kov pr­stov.

Mo­del s HD roz­lí­še­ním je štan­dar­dne do­dá­va­ný s pev­ným dis­kom 500 GB, mo­de­ly full HD (s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou aj bez nej) štan­dar­dne pou­ží­va­jú disk SSD s ka­pa­ci­tou 128 GB. Po­kiaľ je za­ria­de­nie vy­ba­ve­né ka­me­rou, ide o webo­vú ka­me­ru s roz­lí­še­ním 2 me­ga­pixe­ly, po­mo­cou kto­rej mož­no za­bez­pe­čiť ko­mu­ni­ká­ciu kde­koľ­vek a za akých­koľ­vek pod­mie­nok. Jed­no­du­ché pou­ži­tie v tme za­is­ťu­je pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca.

No­te­book Toug­hbook CF-54 bu­de do­dá­va­ný (z vý­ro­by) od kon­ca feb­ruára 2015.

Mo­del Toug­hbook CF-54 HD (s 500 GB HDD) - od 1544 €
Mo­del Toug­hbook CF-54 full HD (so 128 GB SSD) - od 1792 €
Mo­del Toug­hbook CF-54 HD s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou (so 128 GB SSD) - od 2247 €

Zdroj: Panasonic


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter