Prvé benchmarky preview verzie DX12

Anan­dtech sa poz­rel na vý­kon pr­vej pre­view ve­zie DX12 v zná­mom Swarm de­me, po­rov­nal ho s Mant­le a aj DX11. Me­ra­li od­ťa­že­nie pro­ce­so­ra pri množ­stvách ob­jek­tov na ob­ra­zov­ke op­ro­ti sta­ré­mu DX11, te­da zní­že­nie over­hea­du.

V zá­sa­de DX12 spra­vi­lo pres­ne to is­té ako Mant­le a pek­ne zvý­ši­lo fra­me­ra­te, prak­tic­ky vý­ko­ny oboch sys­té­mov sú veľ­mi po­dob­né. Je­di­ne Mant­le je pri quad­co­re pro­ce­so­roch mier­ne vpre­du a na­pak DX12 je pri dual­co­re je rých­lej­šie. Pod­ľa Oxide ga­mes, auto­rov benchmar­ku je to rôz­nym prís­tu­pom k dáv­kam dát a aj tým, že ich benchmark nie je op­ti­ma­li­zo­va­ný na oba sys­té­my.

graf1.jpg

Cel­ko­vo sú tam ma­lé roz­die­ly len oko­lo 1 až 5 fps me­dzi obo­mi sys­té­ma­mi, čo uka­zu­je na prak­tic­ky rov­na­ký sys­tém spra­co­va­nia dát op­ro­ti DX11, kde sú čas­to len štvr­ti­no­vé fra­me­ra­te a te­da za­tiaľ čo DX11 ide 10 fps, DX12 a Mant­le idú aj oko­lo 40-50 fps.

graf2.jpg

Spo­lu s vý­ko­nom ide ho­re aj spot­re­ba a tá prak­tic­ky ko­pí­ru­je vý­kon, kde čím viac DX12 ale­bo mant­le vy­žha­via pro­ce­sor a gra­fi­ku tým viac ide ho­re spot­re­ba. Mant­le má zno­vu vy­ššiu spot­re­bu pri štvor­jad­rách, za­tiaľ čo DX12 má svoj peak pri dvoj­jad­rách.

graf3.jpg

Sa­moz­rej­me to­to je len špe­ciál­ne prip­ra­ve­ná benchmar­ko­vé de­mo sús­tre­ďu­jú­ce sa na CPU over­head a ak ne­bu­de hra s ti­síc­ka­mi ob­jek­tov na ob­ra­zov­ke, roz­die­ly bu­dú kon­krét­ne v tej­to ob­las­ti men­šie. Na dru­hej stra­ne, vý­vo­já­rov to mô­že mo­ti­vo­vať k sku­toč­né­mu za­pĺňa­niu pros­tre­dí ob­jek­ta­mi.

Čo je však dô­le­ži­té zis­te­nie a to je to, že pri DX12 a mant­le už mô­že gra­fi­ku br­zdiť com­mand pro­ce­sor. Te­da gra­fic­ké kar­ty má­va­jú len je­den vstup, cez kto­rý sa do gra­fi­ky za­dá­va­jú prí­ka­zy a kto­rá už pri tých­to rých­los­tiach za­čí­na br­zdiť pl­né vy­uži­tie GPU, na­priek to­mu, že nie je vý­ko­nom na maxime. Je to si­tuácia, kto­rú zrej­me ďal­šie kar­ty bu­dú ob­chá­dzať cez viac com­mand pro­ce­so­rov, nap­rík­lad dva ich už má Xbox One.

Je to stá­le len jed­na z hlav­ných fun­kcii DX12, ďal­šie bu­dú pl­ne pred­sta­ve­né na GDC bu­dú­ci me­siac.

Video:


Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter