Vyskúšajte Windows 10 si na smartfónoch s Windows Phone. Vyskúšali sme a tu je návod

Od 12.2. je k pre nad­šen­cov no­vých tech­no­ló­gií za­po­je­ných do prog­ra­mu Win­dows In­si­der pr­vá ve­rej­ne dos­tup­ná zos­ta­va Win­dows 10.

Pos­tup ak­tua­li­zá­cie je jed­no­du­chý. Ak nie ste za­po­je­ní do prog­ra­mu Win­dows In­si­der, tak sa za­poj­te a prih­lás­te na ad­re­se http://in­si­der.win­dows.com. Do te­le­fó­nu si z ap­li­kač­né­ho ob­cho­du stiah­ni­te ap­li­ká­ciu s náz­vom Win­dows In­si­der a po jej spus­te­ní sa pres­ved­čte, či je váš te­le­fón pod­po­ro­va­ný pre up­gra­de. Na zoz­na­me pod­po­ro­va­ných te­le­fó­noch sú mo­men­tál­ne mo­de­ly Lu­mia 630, 635, 636, 638, 730 a 830.

phone1.jpg

Po­tom pos­tu­puj­te pod­ľa po­ky­nov v ap­li­ká­cii a v nas­ta­ve­niach te­le­fó­nu skon­tro­luj­te dos­tup­nosť no­vej ver­zie a nain­šta­luj­te ju. Up­gra­de pre­bie­ha na dvak­rát. Naj­prv sa ak­ta­li­zu­je Win­dows Pho­ne 8.1 tak aby mo­hol za­viesť up­gra­de na Win­dows 10. Po pr­vom reš­tar­te je pot­reb­né pos­tup s kon­tro­lou dos­tup­nos­ti a stiah­nu­tie up­gra­de zo­pa­ko­vať. Ak chce­te otes­to­vať di­gi­tál­nu asis­ten­tku Cor­ta­na, mu­sí­te si nas­ta­viť iný ja­zyk a re­gión než Slo­ven­sko, Cor­ta­na je pre te­le­fó­ny dos­tup­ná len v an­glič­ti­ne (USA).

phone2.jpg

No­vý di­zajn ob­ra­zov­ky nas­ta­ve­nia

Z no­vi­niek vy­be­rá­me

• Na do­mov­skú ob­ra­zov­ku je mož­né umies­tniť ob­rá­zok na po­za­dí v pl­nej veľ­kos­ti.
• Roz­ší­re­ný po­čet ak­cií v ak­čnom cen­tre. Win­dows Pho­ne 8.1 má šty­ri prog­ra­mo­va­teľ­né rých­le ak­cie, vo Win­dows 10 mô­že­te mať tých­to ak­cií až tri riad­ky. Ak­čné cen­trum sa zob­ra­zí po­su­nom prs­ta od hor­né­ho ok­ra­ja ob­ra­zov­ky na­dol.
• Upo­zor­ne­nia sú te­raz inter­ak­tív­ne, čo umož­ňu­je pri­jať opat­re­nia pria­mo, nap­rík­lad od­miet­nuť alarm, či rých­lo od­po­ve­dať na texto­vé sprá­vy po­mo­cou textu ale­bo hla­su.
• Zlep­še­ná schop­nosť pre­vo­du re­či na text, za­tiaľ v an­glič­ti­ne. Mô­že­te ho­vo­riť prak­tic­ky do aké­ho­koľ­vek po­ľa pre za­dá­va­nie úda­jov, kto­ré si vy­be­rie­te.
• Vy­lep­še­ná ap­li­ká­cie Fo­tog­ra­fie – zob­ra­zu­jú sa mies­tne fo­tog­ra­fie, aj fo­tog­ra­fie ulo­že­né na OneD­ri­ve.

Mic­ro­soft sí­ce neod­po­rú­ča in­šta­lo­vať no­vú ver­ziu do pri­már­ne­ho te­le­fó­nu, no pod­ľa na­šich skú­se­nos­tí s Win­dows 10 aj pr­vé ver­zie bo­li dos­ta­toč­ne sta­bil­né. Po­čas nie­koľ­ko­ho­di­no­vé­ho tes­to­va­nia Win­dows 10 na te­le­fó­ne Lu­mia 730 sme ne­zaz­na­me­na­li žiad­ny prob­lém.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter