Toshiba má kľúč USB s hardvérovým šifrovaním a klávesnicou na zadanie PIN kódu

Ja­pon­ská Tos­hi­ba uvied­la na trh no­vý rad za­bez­pe­če­ných flash dis­kov za­hŕňa­jú­cich aj nu­me­ric­kú mi­nik­lá­ves­ni­cu na za­da­nie 7 až 15-mies­tne­ho PIN-u pot­reb­né­ho na od­om­knu­tie dát.

Tos­hi­ba En­cryp­ter USB Flash Dri­ve za­bez­pe­čí va­še dá­ta vo­jen­skou úrov­ňou 256-bi­to­vé­ho šif­ro­va­nia AES s cer­ti­fi­ká­ciou FIPS 140-2 Le­vel 3. Na­vy­še ak sa kľúč USB dos­ta­ne do nes­práv­nych rúk, za­bu­do­va­ný me­chan­izmus na ob­ra­nu pred bru­te for­ce hac­ker­ským úto­kom pre­pí­še všet­ky dá­ta ulo­že­né na dis­ku po de­sia­tich neús­peš­ných po­ku­soch o za­da­nie PIN kó­du.

Správ­ny PIN tre­ba za­dať pred za­su­nu­tím kľú­ča. Po je­ho vy­tiah­nu­tí sa dá­ta auto­ma­tic­ky za­mknú a na opä­tov­né pou­ži­tie mu­sí­te zno­va za­dať PIN.

Video:


Ďal­šie špe­ci­fi­ká­cie Tos­hi­ba En­cryp­ter USB Flash Dri­ve:

• Dos­tup­né ka­pa­ci­ty: 4 GB, 8 GB, 16 GB a 32 GB
• Roz­hra­nie: USB 2.0
• Pre­no­so­vá rých­losť: až 27 MB za se­kun­du pri čí­ta­ní; až 24 MB za se­kun­du pri zá­pi­se
• Cer­ti­fi­ká­cia IP57 pre od­ol­nosť pro­ti vo­de a pra­chu
• Roz­me­ry: 76 × 19,8 × 10,4 mm
• Far­ba: čier­na
• Hmot­nosť: 25 gra­mov
• Kom­pa­ti­bil­né OS: Win­dows 7 ale­bo nov­ší, Mac OS X 10.6 ale­bo nov­ší, Li­nux a niek­to­ré vsta­va­né (em­bed­ded) sys­té­my
• Pod­po­ra ne­zá­vis­lých PIN kó­dov pre správ­cu a pou­ží­va­te­ľa
• Troj­roč­ná zá­ru­ka

No­vé za­bez­pe­če­né flash dis­ky sa po­nú­ka­jú za dosť vy­so­ké ce­ny. Na webe spo­loč­nos­ti Tos­hi­ba te­raz pla­tí špe­ciál­na po­nu­ka na 4 GB ver­ziu za 60 do­lá­rov, 32 GB ver­zia sto­jí 200 do­lá­rov.

Zdroj: hexus.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter