nVidia chystá tablet so superčipom Tegra X1, určeným aj pre automobily

Spo­loč­nosť nVi­dia vraj pra­cu­je na nás­tup­co­vi tab­le­tu Shield, kto­rý bu­de vy­ba­ve­ný no­vým „su­per­či­pom" Teg­ra X1, pred­sta­ve­ným mi­nu­lý me­siac. In­for­mo­val o tom web Fu­dzil­la.

No­vý tab­let nah­ra­dí sú­čas­ný mo­del po­há­ňa­ný pro­ce­so­rom Teg­ra K1, kto­rý de­bu­to­val v jú­li mi­nu­lé­ho ro­ka. Iš­lo o an­droi­do­vý tab­let vhod­ný aj na hry, kto­rý ob­sa­ho­val slot na kar­ty mic­roSD a bol uve­de­ný na trh v dvoch va­rian­toch - Wi-Fi aj LTE, a to za re­la­tív­ne ro­zum­nú ce­nu 299, resp. 399 do­lá­rov.

Nás­tup­ca bu­de uve­de­ný v naj­bliž­ších me­sia­coch a bu­de ob­sa­ho­vať naj­vý­kon­nej­šiu mo­bil­nú či­po­vú súp­ra­vu nVi­die - SoC Teg­ra X1. Ten má byť ur­če­ný aj pre auto­mo­bi­ly, ako spo­loč­nosť de­monštro­va­la v ja­nuá­ri na veľtr­hu CES. CPU v či­pe má 64-bi­to­vú ar­chi­tek­tú­ru a dis­po­nu­je 8 pro­ce­so­ro­vý­mi jad­ra­mi - štyr­mi jad­ra­mi ARM Cor­tex-A57 2 MB L2 a štyr­mi jad­ra­mi ARM Cor­tex-A53 512 kB L2. SoC ob­sa­hu­je aj 256-jad­ro­vé GPU Maxwell s pod­po­rou Di­rectX 12, NVI­DIA CU­DA, OpenGL 4.5, OpenGL ES 3.1 a pod­po­rou AEP.

V po­rov­na­ní s Teg­rou K1 po­nú­ka Teg­ra X1 vý­znam­né zlep­še­nie vý­ko­nu a o 40 % sil­nej­šie GPU, čo ro­bí z no­vé­ho tab­le­tu Shield po­ten­ciál­ne ul­ti­mát­ne her­né za­ria­de­nie. Unik­nu­té in­for­má­cie ho­vo­ria o 8-pal­co­vom dis­ple­ji, ope­rač­nom sys­té­me An­droid 5.0 Lolli­pop a niek­to­rých ďal­ších „vy­chy­táv­kach". K dis­po­zí­cii by ma­la byť po­dob­ne ako pri mi­nu­lo­roč­nom mo­de­li aj ver­zia LTE.

Tab­let by mal byť pred­sta­ve­ný na po­du­ja­tí GPU Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce 2015, kto­ré sa us­ku­toč­ní v San Jo­sé 17. mar­ca.

Zdroj: hexus.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter