Čipy ePoP Samsungu integrujú pamäťovú kartu a RAM priamo na procesor

Sam­sung ako pr­vý za­čal hro­mad­ne vy­rá­bať pa­mä­te ePoP (em­bed­ded pac­ka­ge on pac­ka­ge) pre smar­tfó­ny. Pa­mä­ťo­vý „ba­lík" sa skla­dá z 3 GB LPDDR3 DRAM, 32 GB eMMC (em­bed­ded mul­ti-me­dia card) a ra­di­ča. Pou­ží­vať sa bu­de v naj­vyš­šej trie­de smar­tfó­nov a pri­ne­sie ús­po­ru mies­ta, pre­to­že extrém­ne ten­ký ePoP kom­bi­nu­je všet­ky zá­klad­né zlož­ky pa­mä­tí do jed­né­ho puz­dra, kto­ré mož­no sto­ho­vať pria­mo nad mo­bil­ným pro­ce­so­rom, tak­že ne­vy­ža­du­je ni­ja­ký do­da­toč­ný pries­tor. Je to vý­raz­né zlep­še­nie op­ro­ti sú­čas­ným pa­mä­ťo­vým rie­še­niam s dvo­ma puz­dra­mi eMCP.

Ok­rem vý­znam­né­ho prí­no­su v ob­las­ti konštruk­cie by ma­la no­vin­ka umož­niť aj rých­lej­šiu dlh­šiu pre­vádz­ku fun­kcie mul­ti­tas­kin­gu.

Puz­dro ePoP má roz­me­ry 15 × 15 mm a hrúb­ku len 1,4 mm. Uk­rý­va v se­be 3 GB pa­mä­te LPDDR3 s tak­tom 1866 MHz, ka­pa­ci­ta úlo­žis­ka je 32 GB. Pa­mäť má 64-bi­to­vú zber­ni­cu, čo pri LPDDR3 zna­me­ná dva ka­ná­ly pa­mä­ťo­vé­ho ra­di­ča. Puz­dro ePoP te­da za­be­rá len 225 štvor­co­vých mi­li­met­rov pries­to­ru, za­tiaľ čo kon­venč­ný PoP (ta­kis­to s roz­mer­mi 15 × 15 mm) sa skla­dá z mo­bil­né­ho pro­ce­so­ra, pa­mä­te DRAM a od­de­le­nej pa­mä­te eMMC (11,5 × 13 mm), tak­že za­be­rá 374,5 štvor­co­vých mi­li­met­rov. No­vé rie­še­nie te­da za­be­rie o 40 % me­nej mies­ta.

epop_memory.jpg

Ta­ká­to kon­fi­gu­rá­cia pa­mä­tí sa dá ľah­ko pris­pô­so­biť na pou­ži­tie nie­len v špič­ko­vých smar­tfó­noch, ale aj ďal­ších so­fis­ti­ko­va­ných mo­bil­ných za­ria­de­niach, ako sú high-end tab­le­ty. Či­py ePoP sú pod­ľa Sam­sun­gu už vo vý­ro­be a vý­rob­co­via ich mô­žu za­čať pou­ží­vať. Na ich na­sa­de­nie v reál­nych pro­duk­toch si však bu­de­me mu­sieť eš­te poč­kať, mu­sia to­tiž prejsť aj fá­zou tes­to­va­nia.

Zdroj: glo­bal.sam­sun­gto­morrow.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter