Minipočítač, ktorý poslúži aj ako mechanická klávesnica pre PC

Pred viac ako 30 rok­mi Com­mo­do­re pred­sta­vil po­čí­tač v klá­ves­ni­ci s náz­vom Com­mo­do­re 64, kto­rý sa pre­dá­val zhru­ba za 600 do­lá­rov a bol to v tom ča­se je­den z naj­dos­tup­nej­ších kom­pak­tných po­čí­ta­čov. Dnes si už mô­že­te kú­piť ma­lič­ké PC vo veľ­kos­ti ba­lí­ka ka­riet za 35 do­lá­rov. No ak sa vám pá­či my­šlien­ka po­čí­ta­ča v klá­ves­ni­ci, poz­ri­te sa na One­Board Pro+, me­cha­nic­kú klá­ves­ni­cu s an­droi­do­vým tab­le­tom vnút­ri.

One­board Pro+ sa pre­dá­va za 300 do­lá­rov v inter­ne­to­vých ob­cho­doch po­nú­ka­jú­cich čín­ske vý­rob­ky na me­dzi­ná­rod­nej úrov­ni (napr. AliExpress).

Je po­há­ňa­ný štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Rockchip RK3288 s jad­ra­mi ARM Cor­tex-A17 a s gra­fi­kou Ma­li-T764, má 2 GB RAM a 16 GB inter­nej pa­mä­te. Ob­sa­hu­je slot na kar­ty SD, vý­stup HDMI a vstup DVI, slú­chad­lo­vý jack, dva por­ty USB, Wi-Fi 802.11b/g/n a Blue­tooth 4.0.

oneboard_pro2.jpg

Keď­že na One­Board Pro+ beží An­droid 4.4, mož­no ho pou­žiť ako sa­mos­tat­ný sys­tém, a keď ho spo­jí­te s dis­ple­jom a my­šou, mô­že pos­lú­žiť ako klá­ves­ni­ca pre PC. Ak pri­po­jí­te ká­bel DVI z po­čí­ta­ča do klá­ves­ni­ce a ká­bel HDMI z klá­ves­ni­ce do mo­ni­to­ra, mô­že­te sa rých­lo pre­pí­nať me­dzi An­droi­dom na One­Board Pro+ a Win­dows ale­bo iným ope­rač­ným sys­té­mom na PC.

Zdroj: li­li­pu­ting.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter