Jobs nenávidel stylusy. Apple ich však údajne uvedie na trh

App­le vy­ví­ja do­ty­ko­vé pe­ro, kto­ré by ma­lo byť vo­li­teľ­ným prís­lu­šen­stvom k prip­ra­vo­va­né­mu tab­le­tu iPad Pro. Ten po­núk­ne 12-pal­co­vý dis­plej a bu­de slú­žiť pri­már­ne pre pra­cov­né úče­ly. To, že sty­lus je v prí­pa­de ta­ké­ho­to za­ria­de­nia ví­ta­nou po­môc­kou, si uve­do­mu­je aj App­le. Svoj kon­cept si ne­chal pa­ten­to­vať.

stylus_apple_62.jpg

Pa­tent po­pi­su­je „ak­tív­ny sty­lus", kto­rý rea­gu­je na do­tyk. V te­le do­ty­ko­vé­ho pe­ra sú za­bu­do­va­né via­ce­ré sen­zo­ry, kto­ré do­ká­žu za­zna­me­nať ges­tá a po­hyb sty­lu­su aj bez do­ty­ku dis­ple­ja iPa­du. Prís­lu­šen­stvo ta­kis­to roz­poz­ná, ak pou­ží­va­teľ jem­ne prit­la­čí ale­bo ak pri pí­sa­ní vy­ví­ja väč­ší tlak. Je zrej­mé, že vo­li­teľ­ný sty­lus by mo­hol za­ujať naj­mä pou­ží­va­te­ľov v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí ale­bo v škol­stve.

stylus_apple_1.jpg

Zdroj: cul­tof­mac.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter