Uniklo niekoľko ďalších detailov o Office 2016. Pozrite sa, ako vyzerá

Mic­ro­soft tvr­do pra­cu­je na ďal­šej hlav­nej ver­zii Of­fi­ce, kto­rá sa má vo­lať Of­fi­ce 2016. Za­tiaľ je v štá­diu pri­vát­ne­ho be­ta­tes­to­va­nia. Tes­ty us­ku­toč­ňu­je vy­bra­ná sku­pi­na ľu­dí a webu Neowin sa od nich po­da­ri­lo zís­kať nie­koľ­ko sní­mok a in­for­má­cií. Zo screen­sho­tov je zrej­mý náv­rat tma­vej té­my.

office2016_screenshot.jpg

Nap­rík­lad v Exce­li by ma­la byť k dis­po­zí­cii pred­po­ve­da­cia fun­kcia (fo­re­cas­ting), kto­rá na zá­kla­de hod­nôt z his­tó­rie od­had­ne, ako sa bu­dú dá­ta ďa­lej vy­ví­jať.

office2016_excel.jpg

Ďalej tu má byť dá­to­vý mo­del kon­ti­gen­čnej ta­buľ­ky s auto­ma­tic­kou de­tek­ciou vzťa­hov, Excel má ob­sa­ho­vať fun­kcie bu­si­ness in­telli­gen­ce, ako aj Sky­pe for Bu­si­ness (pred­tým Lync).

office2016_lync.jpg

Zoz­nam no­vi­niek je však dosť špe­ku­la­tív­ny vzhľa­dom na ra­nú fá­zu vý­vo­ja. Za­tiaľ Mic­ro­soft neoz­ná­mil pres­ný ter­mín uve­de­nia no­vej ver­zie svoj­ho kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka.

office2016_powerpoint.jpg

Zdroj: neowin.net
neowin.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter