Firmy budú musieť za prechod na Windows 10 zaplatiť

Mic­ro­soft pred­ne­dáv­nom po­te­šil ozná­me­ním, že pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8 bu­dú môcť za­dar­mo up­gra­do­vať na Win­dows 10 po­čas jed­né­ho ro­ka. Nez­mie­nil sa však o tom, že tá­to mož­nosť nep­la­tí pre pod­ni­ko­vých pou­ží­va­te­ľov. Vo svo­jom blo­go­vom prís­pev­ku o tom pí­še Jim Al­ko­ve, kto­rý má na sta­ros­ti za­bez­pe­če­nie sys­té­mu.

Po­nu­ka bez­plat­né­ho pre­cho­du na Win­dows 10 vraj ne­zahŕňa Win­dows 7 En­terpri­se a Win­dows 8/ 8.1 En­terpri­se. Ak te­da pou­ží­va­te Win­dows vo fir­me, ne­buď­te prek­va­pe­ní. Na dru­hej stra­ne je dob­rá sprá­va, že fir­my bu­dú môcť kon­tro­lo­vať na­sa­dzo­va­nie ak­tua­li­zá­cií. Bu­dú na­ďa­lej dos­tá­vať dô­le­ži­té ak­tua­li­zá­cie za­bez­pe­če­nia, ale IT od­de­le­nia bu­dú môcť us­mer­ňo­vať inter­nú dis­tri­bú­ciu up­da­tov me­dzi pou­ží­va­te­ľov.

Sa­moz­rej­me, tý­ka sa to veľ­kých pod­ni­ko­vých zá­kaz­ní­kov. Pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov a ma­lé fir­my, kto­ré sa us­po­ko­ja s kla­sic­kou ver­ziou Win­dows, prí­pad­ne s ver­ziou Pro, pla­tí mož­nosť pre­cho­du na Win­dows 10 za­dar­mo.

Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter