Windows 10 pobeží aj na Raspberry Pi 2 a bude zadarmo

Ras­pberry Pi Foun­da­tion, do­dá­va­teľ po­pu­lár­nej rov­no­men­nej mik­ro­kon­tro­lé­ro­vej plat­for­my, uvie­dol na trh no­vý vý­vo­jo­vý kit Ras­pberry Pi 2. Na roz­diel od pred­chá­dza­jú­cej ver­zie bu­de no­vá dos­ka pod­po­ro­vať nie­len Li­nux, ale aj Win­dows 10. To umož­ní jej vy­uži­tie aj vý­vo­jár­mi, kto­rí ma­jú skú­se­nos­ti s vý­vo­jom ap­li­ká­cií pre Win­dows vo Vi­sual Stu­diu, bez nut­nos­ti mig­rá­cie na inú vý­vo­jár­sku plat­for­mu.

Raspberry_Pi itn.jpg

Za­ují­ma­vé sú aj tech­nic­ké pa­ra­met­re. Sr­dcom no­vé­ho ki­tu je vý­kon­ný štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor ARM Cor­tex-A7, tak­to­va­ný na 900 MHz. K dis­po­zí­cii má 1 GB LPDDR2 SDRAM. Vďa­ka to­mu je 6× vý­kon­nej­ší než pô­vod­ný Ras­pberry Pi. Za­cho­va­nie spät­nej kom­pa­ti­bi­li­ty je sa­moz­rej­mosť. Ce­na no­vej dos­ky je 35 USD.

Avi­zo­va­ná dos­tup­nosť Win­dows 10 pre vý­vo­jo­vé ki­ty Ras­pberry Pi 2 a In­tel Ga­li­leo, na kto­rý sa už te­raz dá nain­šta­lo­vať Win­dows 8.1 (pos­tup opi­su­je autor na blo­gu), uka­zu­jú, že an­ga­žo­va­nosť Mic­ro­sof­tu v ob­las­ti IoT a ví­zia o spo­loč­nom ope­rač­nom sys­té­me pre ši­ro­kú pa­le­tu za­ria­de­ní dos­tá­va­jú kon­krét­nu po­do­bu.

Raspberry_Pi2.jpg

Pod­ľa in­for­má­cií Mic­ro­sof­tu bu­de Win­dows 10 pre Ras­pberry Pi 2 za­dar­mo v rám­ci Win­dows De­ve­lo­per Prog­ram for IoT.

Viac in­for­má­cií o Win­dows De­ve­lo­per Prog­ram for IoT náj­de­te na http://dev.win­dows.com/en-us/fea­tu­red/Win­dows-De­ve­lo­per-Prog­ram-for-IoT.

Ak má­te zá­ujem za­po­jiť sa do prog­ra­mu Win­dows De­ve­lo­per Prog­ram for IoT ako člen ear­ly adop­ter ko­mu­ni­ty, za­re­gis­truj­te sa na https://www.win­dowson­de­vi­ces.com/sig­nup.aspx.

Developers.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter