Ochranný obal na iPad s „3D“ fóliou. Na požiadanie vytvorí na klávesnici bublinky

Star­tup Tac­tus Tech­no­lo­gy vy­mys­lel aty­pic­ký obal pre iPad. Je­ho sú­čas­ťou je ochran­ná fó­lia na dis­plej, kto­rá chrá­ni ob­ra­zov­ku a zá­ro­veň uľah­ču­je pí­sa­nie. Sof­tvé­ro­vé klá­ve­sy zvý­raz­ňu­je po­mo­cou bub­li­niek. Tie je mož­né vy­tvo­riť ale­bo „scho­vať" pod­ľa pot­re­by. Sta­čí pou­žiť pre­pí­nač na za­dnej stra­ne oba­lu.

Bub­lin­ky je mož­né vy­tvo­riť vďa­ka mi­nia­túr­nym ka­ná­li­kom, kto­ré sa po prep­nu­tí spí­na­ča napl­nia te­ku­ti­nou. Ich prí­nos pri pí­sa­ní je sub­jek­tív­ny, av­šak vý­rob­ca ve­rí, že tech­no­ló­gia zjed­no­du­ší pou­ží­va­nie sof­tvé­ro­vej klá­ves­ni­ce. Pou­ží­va­te­lia by ma­li mať lep­ší preh­ľad o sof­tvé­ro­vých klá­ve­soch aj bez to­ho, aby sa dí­va­li na klá­ves­ni­cu. Pro­duk­ti­vi­tu na úrov­ni har­dvé­ro­vej klá­ves­ni­ce však vý­rob­ca nes­ľu­bu­je. Obal Phorm je ur­če­ný pre tab­le­ty iPad mi­ni. Na trh sa dos­ta­ne po­čas le­ta a pre­dá­vať sa bu­de za 149 do­lá­rov.

phorm_1.gif

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter