Intel uvádza piatu generáciu procesorov Core vPro

Spo­loč­nosť In­tel ozná­mi­la dos­tup­nosť pia­tej ge­ne­rá­cie pro­ce­so­rov Co­re vPro, ur­če­ných na pod­ni­ko­vé vy­uži­tie, kto­ré sú navr­hnu­té pria­mo s oh­ľa­dom na sú­čas­né zme­ny na pra­co­vis­kách. Prá­ve na us­po­ko­je­nie po­trieb pod­stat­ne mo­bil­nej­šej a dy­na­mic­kej­šej pra­cov­nej si­ly po­nú­ka naj­nov­šia ge­ne­rá­cia pro­ce­so­rov In­tel Co­re vPro ino­vá­cie v bez­drô­to­vých tech­no­ló­giách, in­teg­ro­va­né bez­peč­nos­tné pr­vky, vy­šší vý­kon a zlep­še­né mož­nos­ti sprá­vy.

S pia­tou ge­ne­rá­ciou pro­ce­so­rov In­tel Co­re vPro, pos­ta­ve­nou na mik­roar­chi­tek­tú­re Broadwell, sa In­tel za­me­ria­va na tri kon­krét­ne ob­las­ti s cie­ľom po­núk­nuť uľah­če­nie prá­ce a vy­šší pou­ží­va­teľ­ský kom­fort pre pod­ni­ko­vých pou­ží­va­te­ľov aj fir­my. Ide o ino­vá­ciu di­zaj­nu osob­ných po­čí­ta­čov, bez­drô­to­vý pre­nos ob­ra­zu a bez­drô­to­vé do­ko­va­nie.

Fir­my mô­žu vo­liť z nie­koľ­kých ori­gi­nál­nych di­zaj­nov ty­pu 2 v 1, ultra­boo­kov, ten­kých lap­to­pov a mi­ni PC. Tie op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cim mo­de­lom údaj­ne po­nú­ka­jú až dvoj­ná­sob­nú vý­drž ba­té­rie a viac ako dvoj­ná­sob­ný vý­kon. No­vé tech­no­ló­gie umož­ňu­jú vy­rá­bať prís­tro­je, kto­ré bu­dú až trik­rát ten­šie a o 50 per­cent ľah­šie ako ty­pic­ký lap­top spred šty­roch ro­kov.

Tech­no­ló­gia In­tel Pro Wire­less Dis­play (In­tel Pro WiDi) os­lo­bo­dzu­je pre­zen­tač­né a kon­fe­ren­čné mies­tnos­ti od káb­lov. Fi­rem­ným pou­ží­va­te­ľom po­nú­ka lep­šie vy­uži­tie vďa­ka flexibil­né­mu ov­lá­da­niu pre­zen­tá­cie a za­bez­pe­če­niu, zá­ro­veň však pod­po­ru­je kľú­čo­vé IT po­žia­dav­ky, ako je bez­drô­to­vé spra­vo­va­nie ka­ná­lov na zní­že­nie ri­zi­ka za­hl­te­nia sie­te a bez­peč­nos­tných ri­zík ale­bo mož­nosť efek­tív­ne vzdia­le­ne ak­tua­li­zo­vať a spra­vo­vať adap­té­ry.

In­tel Wire­less Doc­king umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom pri­po­jiť sa prak­tic­ky okam­ži­te, len čo dôj­du k svoj­mu pra­cov­né­mu sto­lu. Tá­to za­bez­pe­če­ná a ľah­ko spra­vo­va­teľ­ná tech­no­ló­gia vy­chá­dza­jú­ca zo štan­dar­du In­tel Wire­less Gi­ga­bit umož­ňu­je auto­ma­tic­ké pri­po­je­nie k mo­ni­to­rom, klá­ves­ni­ciam, my­šiam a prís­lu­šen­stvu USB bez to­ho, aby bo­lo tre­ba pou­ží­vať tra­dič­nú me­cha­nic­kú do­ko­va­ciu sta­ni­cu.

No­vé po­čí­ta­če 2 v 1, ultra­boo­ky, ten­ké lap­to­py a mi­niPC pos­ta­ve­né na pro­ce­so­roch In­tel Co­re vPro pia­tej ge­ne­rá­cie dnes po­nú­ka dva­násť pop­red­ných vý­rob­cov osob­ných po­čí­ta­čov a ďal­šie svo­je mo­de­ly pred­sta­via v nas­le­du­jú­cich týž­dňoch.

Pot­re­by pra­co­vísk sú čo­raz mo­bil­nej­šie, tak­že je stá­le dô­le­ži­tej­šie, aby IT od­de­le­nia do­ká­za­li udr­žia­vať za­ria­de­nia v dob­rej kon­dí­cii bez to­ho, aby to ma­lo vplyv na pro­duk­ti­vi­tu pou­ží­va­te­ľa. Vzdia­le­ná sprá­va po pev­ných aj bez­drô­to­vých sie­ťach a na­prieč všet­ký­mi typ­mi za­ria­de­ní je mož­ná vďa­ka tech­no­ló­gii In­tel Ac­ti­ve Ma­na­ge­ment, a to aj v prí­pa­doch pá­du ope­rač­né­ho sys­té­mu, ale­bo ak je za­ria­de­nie vy­pnu­té.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter