Na najnovší build Windows 10 sa už dá upgradovať z Windows 7 aj 8.1

Mic­ro­soft ozná­mil, že všet­ci pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8 bu­dú mať ná­rok na bez­plat­nú ak­tua­li­zá­ciu na sys­tém Win­dows 10, len čo sa dos­ta­ne na trh nes­kôr v tom­to ro­ku. S vy­da­ním ja­nuá­ro­vé­ho tech­nic­ké­ho náh­ľa­du no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu tes­tu­je spo­loč­nosť je­den spô­sob pre­cho­du.

Pre tých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí do­te­raz ne­tes­to­va­li pre­view ver­ziu Win­dows 10, je tu no­vý spô­sob umož­ňu­jú­ci up­gra­de, a to cez Win­dows Up­da­te. Jed­no­du­cho te­raz mô­žu nain­šta­lo­vať ce­lú no­vú ver­ziu sys­té­mu Win­dows, ako­by iš­lo o pra­vi­del­nú ak­tua­li­zá­ciu. Sta­čí ma­nuál­ne skon­tro­lo­vať ak­tua­li­zá­cie, naj­lep­šie po­mo­cou ov­lá­da­cie­ho pa­ne­la. Sa­moz­rej­me, tá­to po­nu­ka pla­tí len pre pou­ží­va­te­ľov za­re­gis­tro­va­ných v prog­ra­me Win­dows In­si­der.

Ak­tua­li­zá­cia bu­de zrej­me tr­vať dl­hší čas, pre­to­že server­y Mic­ro­sof­tu sú v sú­čas­nos­ti dosť pre­ťa­že­né a Win­dows Up­da­te sa sna­ží ne­pou­ží­vať sys­té­mo­vé pros­tried­ky. In­šta­lač­ný nás­troj náj­de­te na strán­ke win­dows.mic­ro­soft.com, kde tre­ba klik­núť na tla­čid­lo Start up­gra­de now. Po stiah­nu­tí a roz­ba­le­ní ak­tua­li­zá­cie mu­sí­te reš­tar­to­vať po­čí­tač.

Zdroj: neowin.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter