Dá sa zarobiť na mobilných aplikáciách? Realita vás možno prekvapí

Pe­nia­ze za­rá­ba tak má­lo pla­te­ných ap­li­ká­cií, že je lep­šie brať plat za vý­voj ap­li­ká­cií pre ne­ja­kú spo­loč­nosť ako sa o to po­kú­šať só­lo, tvr­dí ana­ly­tic­ci Gar­tne­ru.

Ak vie­te prog­ra­mo­vať a sní­va­te o tom, ako bu­de­te mať na­mies­to kaž­do­den­né­ho cho­de­nia do prá­ce ne­ja­kú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá vám bu­de slú­žiť nie­čo ako doj­ná kra­va, rad­šej sa rých­lo oboz­nám­te s ne­priaz­ni­vou reali­tou.

Gar­tner uvá­dza, že me­nej ako 0,01 % mo­bil­ných spot­re­bi­teľ­ských ap­li­ká­cií (inak vy­jad­re­né, len jed­na z de­sia­tich ti­síc) bu­de v ro­ku 2018 za­rá­bať ta­ké množ­stvo pe­ňa­zí, aby ju jej auto­ri moh­li po­va­žo­vať za fi­nan­čne ús­peš­nú.

Sen o veľ­kých príj­moch

„Prí­be­hy vý­vo­já­rov mo­bil­ných ap­li­ká­cií, kto­rí za­ro­bi­li v pr­vom me­sia­ci mi­lión do­lá­rov, sú len extrém­nym prí­pa­dom," uvie­dol Bob Haf­ner, ana­ly­tik Gar­tne­ru. „Niek­to­ré ap­li­ká­cie za­ro­bia kvan­tá pe­ňa­zí, ale je ich len zlo­mok v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi bež­ne sťa­ho­va­ný­mi."

Oba hlav­né ob­cho­dy s ap­li­ká­cia­mi - Goog­le Play aj App­le App Sto­re - ma­jú viac ako mi­lión ap­li­ká­cií a kaž­dý rok, sa­moz­rej­me, do­chá­dza k mi­lió­nom stiah­nu­tí, ale len asi 5 % ap­li­ká­cií v kaž­dom z tých­to ob­cho­dov sa sna­ží za­ro­biť pe­nia­ze, opi­su­je Haf­ner a do­dá­va: „S mi­lión­mi rôz­nych prog­ra­mov sú však šan­ce na ús­pech nao­zaj ma­lé."

V ro­ku 2011 bo­lo 88 % z 26 mi­lió­nov glo­bál­ne stiah­nu­tých mo­bil­ných ap­li­ká­cií bez­plat­ných, uvá­dza Gar­tner. V ro­ku 2013 bo­lo nep­la­te­ných 91 % zo 102 mi­lió­nov. A do ro­ku 2017 sa oča­ká­va stiah­nu­tie 268,6 mi­lió­na prog­ra­mov a 94,5 % z nich bu­de bez­plat­ných.

Ana­lý­za Gar­tne­ru mô­že byť stu­de­nou spr­chou pre nad­še­nie ti­sí­cov štu­den­tov in­for­ma­ti­ky a prog­ra­má­to­rov, kto­rí sní­va­jú o vy­tvo­re­ní ap­li­ká­cie ús­peš­nej ako nap­rík­lad An­gry Birds.

Pe­nia­ze sú in­de

Nep­red­pok­la­da­la sa az­da veľ­ká eko­no­mi­ka ap­li­ká­cií, kto­rá by za­mes­tna­la de­siat­ky ti­síc prog­ra­má­to­rov? V sku­toč­nos­ti to tak nao­zaj bo­lo. Trh ap­li­ká­cií sí­ce stá­le exis­tu­je, ale fun­gu­je úpl­ne inak a zná­ša zla­té vaj­cia len nie­koľ­ký­mi má­lo vý­vo­já­rom.

Veľ­ké pe­nia­ze z mo­bil­ných ap­li­ká­cií te­raz po­chá­dza­jú z in­zer­cie vnút­ri prog­ra­mu a aj z ná­ku­pov to­va­rov a slu­žieb pros­tred­níc­tvom prís­luš­nej ap­li­ká­cie.

Vý­skum­ná agen­tú­ra App Na­tion ne­dáv­no oh­lá­si­la, že kom­bi­no­va­ná hod­no­ta to­va­ru a slu­žieb na­kú­pe­ných pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cií plus pla­te­né ap­li­ká­cie a rek­la­ma v ap­li­ká­ciách do­siah­li roč­nú su­mu 72 mi­liárd do­lá­rov. Oča­ká­va sa, že v ro­ku 2017 to bu­de asi 151 mi­liárd do­lá­rov, čo je viac než dvoj­ná­so­bok.

Pri­tom iba me­nej ako jed­na mi­liar­da zo 72 mi­liárd do­lá­rov po­chá­dza zo stiah­nu­tia pla­te­ných ap­li­ká­cií. Spo­loč­nosť Ap­pNa­tion od­ha­du­je, že ob­rat z ta­kých­to ope­rá­cií v ro­ku 2017 len mier­ne prek­ro­čí ma­gic­kú mi­liar­du do­lá­rov.

Zo všet­kých pla­te­ných ap­li­ká­cií sa asi 90 % sťa­hu­je me­nej ako 500-krát za deň, a te­da za­rá­ba­jú v prie­me­re me­nej ako 1250 do­lá­rov den­ne, uvá­dza Gar­tner v ne­dáv­nej sprá­ve. „A bu­de sa to len zhor­šo­vať," do­dá­va­jú ana­ly­ti­ci Gar­tne­ru. Pod­ľa nich to­tiž bu­de väč­šia kon­ku­ren­cia, a to naj­mä na ús­peš­ných tr­hoch.

Aký prís­tup zvo­liť?

Ap­li­ká­cie bu­dú mu­sieť byť dô­my­sel­nej­šie, aby v bu­dúc­nos­ti ob­stá­li, za­tiaľ čo nák­la­dy na pre­vádz­ku, vý­voj, tes­to­va­nie, na­sa­de­nie a pod­po­ru bu­dú aj na­ďa­lej rásť, uvá­dza Gar­tner.
Tie­to fak­to­ry bu­dú pla­tiť tak pre sa­mos­tat­ných vý­vo­já­rov, ako aj pre de­ve­lo­pe­rov vy­tvá­ra­jú­cich no­vé prog­ra­my vo veľ­kých kor­po­rá­ciách. V mno­hých prí­pa­doch pod­ni­ky vy­tvá­ra­jú ap­li­ká­cie, len aby pri­tiah­li po­zor­nosť k svo­jej znač­ke, a nie aby tým do­siah­li príj­my, te­da s vý­nim­kou ná­ku­pov a rek­la­my.

Gar­tner vy­dal v zá­ve­re mi­nu­lé­ho ro­ka sprá­vu, v kto­rej sa uvá­dza oča­ká­va­ný rast in­zer­cie v ap­li­ká­ciách v ro­ku 2014 o 4 %, nás­led­ný pok­les o 2 % v ro­ku 2015 a po­tom rast o tak­mer 6 % v ro­ku 2016. Gar­tner tiež uvá­dza, že v ro­ku 2017 do­siah­ne in­zer­cie v ap­li­ká­ciách ob­rat 10,6 mi­liar­dy do­lá­rov a ná­ku­py z ap­li­ká­cií do­siah­nu 36 mi­liárd do­lá­rov.

Haf­ner ra­dí, že by sa­mos­tat­ní prog­ra­má­to­ri zrej­me ne­ma­li pí­sať ap­li­ká­cie v ná­de­ji, že im zisk z nich za­pla­tí hypo­té­ku ale­bo pred­čas­ný od­chod do dô­chod­ku. Na­mies­to to­ho by ma­li pí­sať prog­ra­my pre veľ­ké pod­ni­ky a pre­daj­cov, „kde dos­ta­nú za­pla­te­né a kde sa vy­tvá­ra­jú príj­my z iných pros­tried­kov".

Úspeš­né ap­li­ká­cie sú, všeo­bec­ne po­ve­da­né, ur­če­né na ge­ne­ro­va­nie viac prís­tu­pov na webo­vé strán­ky, viac náv­štev v on-li­ne ob­cho­doch, na vy­tvá­ra­nie po­ve­do­mia o znač­ke ale­bo na pre­daj in­zer­cie, tvr­dí Haf­ner.

„Trh s ap­li­ká­cia­mi ur­či­te mô­že po­sil­niť cel­ko­vý HDP prís­luš­né­ho štá­tu, ale exis­tu­je len má­lo nao­zaj kľú­čo­vých prog­ra­mov, kto­ré sa­my ose­be vy­tvá­ra­jú dos­ta­toč­né príj­my," uzat­vá­ra Haf­ner.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter