Komentár: Windows 10 zadarmo? Microsoft vie, že na tom zarobí

Red­mon­dský sof­tvé­ro­vý gi­gant 21. ja­nuá­ra ofi­ciál­ne potvr­dil in­for­má­ciu, o kto­rej sa špe­ku­lo­va­lo už dl­hší čas. Chys­ta­ný Win­dows 10, kto­rý by mal prísť na trh v dru­hej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka, bu­de k dis­po­zí­cii pre sú­čas­ných ma­ji­te­ľov Win­dows 7 a Win­dows 8.x za­dar­mo. To je pek­ný rek­lam­ný slo­gan, kto­rý pri­tiah­ne po­zor­nosť. No pod­ľa ko­men­tá­to­rov má Mic­ro­soft všet­ko dob­re spo­čí­ta­né a tá­to stra­té­gia mu má, nao­pak, do­po­môcť k ras­tu zis­kov.

Win­dows 10 za­dar­mo je pre Mic­ro­soft in­ves­tí­cia

Dô­le­ži­tý je fakt, že mož­nosť up­gra­du na Win­dows 10 bu­de len v pr­vom ro­ku po uve­de­ní no­vé­ho OS. Mic­ro­soft tak chce pri­nú­tiť pou­ží­va­te­ľov star­ších Win­dows rých­lo mig­ro­vať na naj­nov­šiu ver­ziu. Pre­to­že je prav­de­po­dob­né, že väč­ši­na by ich stá­le zos­tá­va­la pri svo­jom pô­vod­nom ope­rač­nom sys­té­me a ne­bo­la by ni­ja­ko mo­ti­vo­va­ná na pre­chod. Mic­ro­soft sa tak chce vy­hnúť sce­ná­ru, kto­rý nas­tal v prí­pa­de Win­dows 8. Je­ho tr­ho­vý po­diel ras­tie naj­mä vďa­ka to­mu, že sa pre­dá­va na pre­din­šta­lo­va­ných PC, kde viac-me­nej nie je ani na vý­ber.

Ale že by ma­ji­te­lia Win­dows 7 húf­ne ino­vo­va­li na Win­dows 8, to je skôr vý­nim­ka. Aj v prí­pa­de Win­dows 10 bu­dú li­cen­cie pre­dá­va­né s no­vý­mi po­čí­tač­mi kla­sic­ky spop­lat­ne­né, tu sa nič ne­me­ní. Mic­ro­soft si však pod­ľa ko­men­tá­to­rov po­nu­kou „up­gra­du za­dar­mo" vlas­tne ku­pu­je tr­ho­vý po­diel pre no­vý Win­dows a na­vy­še po­čí­ta s tým, že sa mu tá­to in­ves­tí­cia rých­lo vrá­ti.

No­vý Win­dows 10 to­tiž me­ní do­te­raj­ší mo­del, keď iš­lo o jed­no­ra­zo­vé ob­sta­ra­nie li­cen­cie, res­pek­tí­ve o do­da­toč­ný ná­kup ap­li­ká­cií (v prí­pa­de Win­dows 8 však vzhľa­dom na ob­me­dze­nú pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu tých­to ap­li­ká­cií nie je roz­hod­ne toľ­ko, koľ­ko by si Mic­ro­soft pred­sta­vo­val - po­dob­nej si­tuá­cii má za­brá­niť prá­ve po­nu­ka up­gra­du za­dar­mo). Win­dows 10 to­tiž na­sa­dí vo veľ­kej mie­re mo­del plat­by za služ­by, kto­rý sa v sú­čas­nos­ti v ob­las­ti sof­tvé­ru rých­lo roz­má­ha. Do­da­toč­né služ­by a fun­kcie te­da bu­dú k dis­po­zí­cii for­mou pred­plat­né­ho, kde si Mic­ro­soft na roz­diel od pô­vod­né­ho mo­de­lu jed­no­ra­zo­vej plat­by za­ru­čí tr­va­lý prí­sun pop­lat­kov.

V tej­to sú­vis­los­ti mož­no ho­vo­riť o zá­sad­nom zlo­me v ob­las­ti des­kto­po­vých ope­rač­ných sys­té­mov, kde Mic­ro­soft nas­to­ľu­je mo­del ope­rač­ný sys­tém ako služ­ba. Ce­lá idea nie je ni­ja­ko no­vá, nap­rík­lad kon­ku­renč­ný App­le s ňou pra­cu­je už dlh­šie, ale Mic­ro­soft zjav­ne vy­čká­val s uve­de­ním no­vé­ho mo­de­lu do naj­vzdia­le­nej­šej mož­nej chví­le. Aby za­ro­bil eš­te maximum zo skor­šie­ho mo­de­lu a sú­čas­ne aby pri­šiel s no­vým mo­de­lom v oka­mi­hu, keď je jas­né, že bu­de mať ús­pech.

Mic­ro­soft chce opäť do­mi­no­vať

Ana­ly­ti­ci uve­de­ný krok hod­no­tia na­pos­pol ako zmys­lupl­ný a s po­ten­ciá­lom na ús­pech. Mic­ro­soft tak pod­ľa nich uro­bil je­den z má­la mož­ných kro­kov, kto­rým eli­mi­no­val pred­chá­dza­jú­ce pre­dik­cie, že Win­dows 7 bu­de pos­led­ný ma­so­vo pou­ží­va­ný OS Mic­ro­sof­tu (čo nie príl­iš po­pu­lár­ny Win­dows 8 viac-me­nej aj potvr­dil). Win­dows 10 vďa­ka no­vé­mu mo­de­lu má sku­toč­ne šan­cu opäť za­ujať ši­ro­ké ma­sy, čo má Mic­ro­soft dob­re spo­čí­ta­né a vie, čo ro­bí. Up­gra­de za­dar­mo nie je krok zú­fal­stva či akej­si fi­lan­tro­pie, ale nao­pak, dob­re vy­po­čí­ta­ná stra­té­gia, kto­rá mu mô­že v bu­dúc­nos­ti pri­niesť hoj­né ovo­cie. Širo­ká pou­ží­va­teľ­ská zá­klad­ňa po­tom na­vy­še mô­že vo veľ­kej mie­re pril­ákať vý­vo­já­rov, čo je ďal­šia ob­lasť, kto­rú Mic­ro­soft pot­re­bo­val vy­rie­šiť a pou­čiť sa z neús­pe­chu Win­dows 8.x.

Mic­ro­soft ta­kis­to ofi­ciál­ne potvr­dil, že pos­kyt­ne up­gra­de na Win­dows 10 aj pou­ží­va­te­ľom mo­bil­ných prís­tro­jov s Win­dows Pho­ne 8. Ide opäť o za­ují­ma­vú zme­nu stra­té­gie, pre­to­že v prí­pa­de up­gra­du z Win­dows Mo­bi­le 6.5 na Win­dows Pho­ne 7 ale­bo z Win­dows Pho­ne 7 na Win­dows Pho­ne 8 Mic­ro­soft ta­ký ús­tre­to­vý ne­bol. Ho­ci tech­no­lo­gic­ky by ten­to up­gra­de ne­bol roz­hod­ne ne­mož­ný, ne­bo­lo v zá­uj­me Mic­ro­sof­tu roz­dá­vať up­gra­dy, ale pre­dá­vať no­vé li­cen­cie. Ale opäť sa tre­ba po­zrieť na to, čo mô­že byť hlav­ným mo­ti­vá­to­rom tej­to zme­ny.

V sú­čas­nos­ti je Mic­ro­soft naj­väč­ším sve­to­vým vý­rob­com mo­bi­lov s Win­dows Pho­ne a bo­ju­je o kaž­dú de­sa­ti­nu tr­ho­vé­ho po­die­lu. V mi­nu­los­ti in­for­má­cie o tom, že ak­tua­li­zá­cie pre exis­tu­jú­ce prís­tro­je ne­bu­dú mož­né, vied­li k ma­sív­ne­mu pre­pa­du zá­uj­mu o tie­to mo­de­ly a ča­ka­niu na no­vé. To, sa­moz­rej­me, vý­rob­cov ne­te­ši­lo. No ak je te­raz vý­rob­com Mic­ro­soft sám, je lo­gic­ké, že uro­bí všet­ko na udr­ža­nie kon­štan­tné­ho do­py­tu. A bol by te­da sám pro­ti se­be, ke­by up­gra­de na Win­dows 10 ne­pos­ky­tol.

Mic­ro­soft dob­re vie, čo ro­bí

Nad­še­né ti­tul­ky v mé­diách hlá­sa­jú­ce „Win­dows za­dar­mo" sú te­da zľah­ka za­vá­dza­jú­ce. Zdan­li­vá „vý­hra pre pou­ží­va­te­ľa" by sa v bu­dúc­nos­ti ma­la stať jas­nou „vý­hrou pre Mic­ro­soft". Pre­to­že je­ho kro­ky sú mo­ti­vo­va­né tým, aby maxima­li­zo­val svoj zisk. Pou­ží­va­te­lia sú tak len nás­tro­jom v je­ho plá­noch. A na to tre­ba my­slieť v pr­vom ra­de.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter