Slovenská apka MHD pre smart hodinky Samsungu vyhľadá spoj a odnaviguje vás

V ob­cho­de Sam­sung Gear Apps sa ob­ja­vi­la no­vá slo­ven­ská ap­li­ká­cia od štú­dia Cas­pe­ri­se s náz­vom MHD, ur­če­ná pre in­te­li­gen­tné ho­din­ky Gear, Gear 2, Gear 2 Neo ale­bo Gear S. Ako vy­plý­va z náz­vu, sú­vi­sí s mes­tskou hro­mad­nou dop­ra­vou.

Ap­li­ká­cia fun­gu­je off-li­ne, tak­že po stiah­nu­tí ces­tov­ných po­riad­kov už ne­pot­re­bu­je­te pri­po­je­nie na inter­net. Vy­uží­va úda­je GPS zo spá­ro­va­né­ho te­le­fó­nu na náj­de­nie naj­bliž­šej za­stáv­ky. Vy­po­čí­ta op­ti­mál­ny spoj aj s pres­tup­mi, prí­pad­ne vám po­núk­ne aj al­ter­na­tív­ne spo­je. Pri jaz­de v dop­rav­nom pros­tried­ku zob­ra­zu­je prie­bež­ný stav a čas do ďal­šej sta­ni­ce.

Pri pres­tu­pe vás po vy­stú­pe­ní z auto­bu­su, elek­trič­ky či met­ra bu­de na­vi­go­vať na pres­tup­nú za­stáv­ku. K dis­po­zí­cii sú po­riad­ky pre Bra­tis­la­vu, Ban­skú Bys­tri­cu, Ko­ši­ce, Pra­hu, Br­no a Pl­zeň, čos­ko­ro pri­bud­nú aj Zvo­len, Os­tra­va a ďal­šie mes­tá. Ap­li­ká­cia je dos­tup­ná za­dar­mo.

Zdroj: cas­pe­ri­se.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter