Koľko stojí výrobcov Windows 8.1 s Bingom? V niektorých prípadoch vôbec nič

Mic­ro­soft dá­va vý­rob­com za­ria­de­ní k dis­po­zí­cii ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.1 za ce­ny od nu­la do 15 do­lá­rov. Vy­plý­va to z ne­dáv­no zve­rej­ne­nej in­for­má­cie o OEM li­cen­ciách.

Ho­ci spo­loč­nosť eš­te stá­le ne­vyš­la na ve­rej­nosť s tým, koľ­ko si bu­de pý­tať od OEM par­tne­rov a zá­kaz­ní­kov za Win­dows 10, na strán­ke OEM Par­tner Cen­ter pub­li­ko­va­la do­ku­ment in­for­mu­jú­ci o tom, ako spop­lat­ňu­je Win­dows 8.1 pre vý­rob­cov tab­le­tov s pro­ce­sor­mi In­tel.

OEM_pricing.jpg

Mi­nu­lý rok Mic­ro­soft ozná­mil, že bu­de pos­ky­to­vať vý­rob­com za­ria­de­ní s 9-pal­co­vým ale­bo men­ším dis­ple­jom li­cen­cie za „nu­la do­lá­rov". Pos­kyt­ne im te­da bez­plat­nú kó­piu sys­té­mu Win­dows 8.1, ak nas­ta­via v pre­hlia­da­či ako pred­vo­le­ný vy­hľa­dá­vač Bing.

Vý­rob­co­via ma­jú v pod­sta­te 4 mož­nos­ti:

- Win­dows 8.1 s Bin­gom pre ma­lé tab­le­ty (9-pal­co­vé a men­šie) - sto­jí 10 do­lá­rov, ale Mic­ro­soft pos­ky­tu­je na ne „kon­fi­gu­rač­nú zľa­vu" 10 do­lá­rov, te­da vý­sled­ná ce­na sa rov­ná nu­le
- Win­dows 8.1 s Bin­gom pre tab­le­ty (10,1 pal­ca a men­šie) - pop­la­tok je 25 do­lá­rov, ale po od­rá­ta­ní „kon­fi­gu­rač­nej zľa­vy" je ko­neč­ná ce­na 15 do­lá­rov
- Win­dows 8.1 s Bin­gom a Of­fi­ce 365 Per­so­nal pre ma­lé tab­le­ty - ce­na je opäť nu­la do­lá­rov (pop­la­tok 10 do­lá­rov mí­nus kon­fi­gu­rač­ná zľa­va)
- Win­dows 8.1 s Bin­gom a Of­fi­ce 365 Per­so­nal pre tab­le­ty (10,1 pal­ca ale­bo men­šie) - pop­la­tok 25 do­lá­rov, po od­rá­ta­ní kon­fi­gu­rač­nej zľa­vy je to 15 do­lá­rov.

Ok­rem pred­vo­le­né­ho vy­hľa­dá­va­ča Bing tu však pla­tí eš­te nie­koľ­ko ob­me­dze­ní - po­nu­ka sa vzťa­hu­je len na tab­le­ty (ale­bo za­ria­de­nia s od­ní­ma­teľ­nou klá­ves­ni­cou) a mu­sí ísť o za­ria­de­nia In­tel x86, te­da nie s pro­ce­sor­mi ARM, Of­fi­ce 365 sa mô­že pou­ží­vať len na ne­ko­mer­čné úče­ly a v pre­hlia­da­či Inter­net Explo­rer mu­sí byť nas­ta­ve­ná do­mov­ská strán­ka MSN. Prav­da, pou­ží­va­teľ si to mô­že zme­niť pod­ľa pot­re­by.

Keď­že ce­na za Win­dows 8.1 s Bin­gom a za Win­dows 8.1 s Bin­gom a Of­fi­ce 365 Per­so­nal pre ma­lé tab­le­ty je rov­na­ká, te­da nu­lo­vá, ne­ču­do, že toľ­ko vý­rob­cov po­nú­ka ma­lé tab­le­ty s Of­fi­ce 365 Per­so­nal. A Mic­ro­sof­tu to, sa­moz­rej­me, po­má­ha zvy­šo­vať po­čet pou­ží­va­te­ľov Of­fi­ce 365. Pred­plat­né na služ­by Of­fi­ce 365 Per­so­nal sa pos­ky­tu­je 12 me­sia­cov a mož­no pred­pok­la­dať, že väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov ta­kých­to za­ria­de­ní si ho už viac nep­redĺži.

Zdroj: zdnet.com
thurrott.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter