S WhatsApp už môžete komunikovať aj cez web. Prihlásite sa mobilnou aplikáciou

Služ­ba What­sApp pat­rí me­dzi naj­po­pu­lár­nej­šie ko­mu­ni­kač­né služ­by na sve­te. Je ur­če­ná pre mo­bil­né za­ria­de­nia a ús­peš­ne nah­ra­dzu­je SMS sprá­vy. Služ­bu však mô­že­te vy­uží­vať už aj na po­čí­ta­či. No­vý webo­vý klient vy­ža­du­je prih­lá­se­nie po­mo­cou ap­li­ká­cie.

What­sApp ne­po­va­žu­je webo­vú ver­ziu za sa­mos­tat­ný pro­dukt. Vní­ma ju ako roz­ší­re­nie mo­bil­nej ap­li­ká­cie. Prí­no­som má byť naj­mä po­hodl­nej­šie pí­sa­nie na klá­ves­ni­ci v po­rov­na­ní s do­ty­ko­vým dis­ple­jom. Aj vo webo­vom roz­hra­ní, aj na dis­ple­ji te­le­fó­nu vi­dí­te všet­ky kon­ver­zá­cie a sprá­vy.

Aby ste moh­li vy­uží­vať webo­vé roz­hra­nie, bu­de­te pot­re­bo­vať mo­bil­nú ap­li­ká­ciu. Po­mo­cou nej nas­ke­nu­je­te QR kód, kto­rý sa me­ní v pra­vi­del­ných inter­va­loch. Nás­led­ne sa pre­po­jí va­ša ap­li­ká­cia s webo­vou ver­ziou.

No­vé webo­vé roz­hra­nie mô­žu vy­uží­vať všet­ci pou­ží­va­te­lia s vý­nim­kou ma­ji­te­ľov iOS za­ria­de­ní. Je to da­né „ob­me­dze­ním plat­for­my" a mo­men­tál­ne nie je zná­me, či bu­de tá­to fun­kcia dos­tup­ná pre iP­ho­ny nes­kôr ale­bo vô­bec.

Zdroj: ven­tu­re­beat.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter