Windows Phone 10 bude 21. januára k dispozícii ako Preview verzia

Mic­ro­soft sa chys­tá uviesť Pre­view ver­ziu svo­jej naj­nov­šej edí­cie ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows Pho­ne kon­com toh­to me­sia­ca. Cez ví­kend sof­tvé­ro­vý gi­gant vy­dal ap­li­ká­ciu Pho­ne In­si­der a na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii 21. ja­nuá­ra od­ha­lí svo­je plá­ny tý­ka­jú­ce sa sys­té­mu Win­dows 10 pre te­le­fó­ny a tab­le­ty. Zdro­je oboz­ná­me­né s plán­mi Mic­ro­sof­tu uvied­li, že spo­loč­nosť tu bu­de de­monštro­vať množ­stvo fun­kcií Win­dows 10 pre te­le­fó­ny vrá­ta­ne niek­to­rých zmien pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, kto­ré ma­jú zjed­no­tiť ope­rač­ný sys­tém s des­kto­po­vým náp­ro­tiv­kom a sys­té­mom pre her­né kon­zo­ly Xbox One.

Svet­lé a tma­vé té­my z des­kto­po­vej ver­zie sa dos­ta­nú aj do ver­zie pre te­le­fó­ny a tab­le­ty. Bu­dú­ci mo­bil­ný OS, v sú­čas­nos­ti inter­ne ozna­čo­va­ný ako Win­dows Mo­bi­le ale­bo Win­dows 10 Mo­bi­le, bu­de kom­bi­ná­ciou sys­té­mov Win­dows Pho­ne a Win­dows RT.

Mic­ro­soft sa sna­ží vy­užiť svoj mo­del uni­ver­zál­nych ap­li­ká­cií a zla­diť sof­tvér pre tab­le­ty a te­le­fó­ny tak, aby sa rov­na­ké ap­li­ká­cie da­li spúš­ťať na oboch dru­hoch mo­bil­ných za­ria­de­ní. Keď­že plá­ny tý­ka­jú­ce sa vý­vo­já­rov a ap­li­ká­cií chce spo­loč­nosť pre­zen­to­vať nes­kôr na po­du­ja­tí Build, ja­nuá­ro­vá tla­čo­vá kon­fe­ren­cia bu­de za­me­ra­ná skôr na spot­re­bi­teľ­ské fun­kcie des­kto­po­vé­ho a mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. Mož­no sa doz­vie­me aj no­vé me­no kom­bi­ná­cie ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows Pho­ne a Win­dows RT.

Ne­dáv­no vy­da­ná ap­li­ká­cia Pho­ne In­si­der pos­ky­tu­je po­dob­ný prís­tup ako prog­ram Win­dows In­si­der v prí­pa­de des­kto­po­vé­ho sys­té­mu Winodws 10, umož­ní te­da nad­šen­com a par­tne­rom otes­to­vať ra­nú ver­ziu sys­té­mu Win­dows 10 pre te­le­fó­ny.

Za­tiaľ je ap­li­ká­cia fun­kčná len pre za­mes­tnan­cov spo­loč­nos­ti, no nes­kôr Mic­ro­soft roz­ší­ri jej vy­uži­tie na ďal­ších zá­ujem­cov, kto­rí sa za­re­gis­tru­jú a nain­šta­lu­jú si no­vý ope­rač­ný sys­tém pre te­le­fó­ny. Oča­ká­va sa, že Pre­view ver­zia bu­de sprís­tup­ne­ná po skon­če­ní tla­čo­vej kon­fe­ren­cie 21. ja­nuá­ra, na kto­rej bu­de no­vý ope­rač­ný sys­tém pre te­le­fó­ny a tab­le­ty pred­sta­ve­ný.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter