Microsoft uvoľní Windows 10 ešte stále aj v 32-bitovej verzii. Prečo?

Pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi Ga­briel Aul z Mic­ro­sof­tu v jed­nom tweete potvr­dil, že Win­dows 10 bu­de vy­da­ný aj s 32-bi­to­vým SKU. Skon­co­val tak s do­had­mi o tom, že Mic­ro­soft chce v no­vej ver­zii ope­rač­né­ho sys­té­mu upus­tiť od toh­to ty­pu ar­chi­tek­tú­ry.

V nes­kor­šom tweete Aul ho­vo­rí o pot­re­be vy­tvo­riť Win­dows 10 pre 32-bi­to­vé kon­fi­gu­rá­cie a vy­svet­ľu­je to tým, že tú­to ar­chi­tek­tú­ru CPU eš­te stá­le pou­ží­va ve­ľa zá­kaz­ní­kov. Ke­by Mic­ro­soft ne­vy­dal 32-bi­to­vú ver­ziu Win­dows 10, ta­kí­to zá­kaz­ní­ci by os­ta­li pri star­ších ver­ziách toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu ale­bo by preš­li na úpl­ne inú plat­for­mu, napr. Li­nux.

Pod­ľa šta­tis­tík bo­lo v de­cem­bri 2014 pri­po­je­ných na služ­bu Win­dows Up­da­te do­ved­na 70 600 000 po­čí­ta­čov s 32-bi­to­vou ar­chi­tek­tú­rou, aby zís­ka­li naj­nov­šie op­ra­vy vy­da­né Mic­ro­sof­tom. Je jas­né, že cel­ko­vý po­čet po­čí­ta­čov s tou­to ar­chi­tek­tú­rou je vy­šší, pre­to­že nie všet­ky sú pri­po­je­né na Win­dows Up­da­te, niek­to­ré do­kon­ca ne­mu­sia mať ani pri­po­je­nie do inter­ne­tu.

Kým pri sys­té­me Win­dows 10 je exis­ten­cia 32-bi­to­vej edí­cie už jas­ná, v ďal­šej ver­zii Win­dows to tak už ne­mu­sí byť, pre­to­že pou­ží­va­te­lia rých­lo mig­ru­jú na no­vé 64-bi­to­vé po­čí­ta­če. Ga­briel Aut tvr­dí, že v prí­pa­de no­vých po­čí­ta­čov s BIOS-om nie star­ším ako je­den rok sa mis­ka váh už vý­raz­ne nak­lá­ňa v pros­pech 64-bi­to­vej ar­chi­tek­tú­ry. Vraj až 92,8 % no­vých po­čí­ta­čov s Win­dows pre­da­ných na ce­lom sve­te beží na 64-bi­to­vej ver­zii ope­rač­né­ho sys­té­mu.

Win­dows 10 v 32- aj 64-bi­to­vej ver­zii by mal byť uve­de­ný kon­com le­ta ale­bo za­čiat­kom je­se­ne 2015. Oča­ká­va sa, že Mic­ro­soft zve­rej­ní bliž­šie in­for­má­cie ten­to me­siac na prip­ra­vo­va­nom tla­čo­vom po­du­ja­tí v Red­mon­de.

Zdroj: news.sof­tpe­dia.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter