CES: Lenovo má novú verziu tabletu YOGA 3 a ThinkPad YOGA s 3D kamerou

Na je­seň 2014 bol uve­de­ný rad YOGA Tab­let 2. Je­ho sú­čas­ťou je aj 8-pal­co­vý YOGA Tab­let 2 s OS Win­dows, kto­rý si zís­kal uz­na­nie za zlep­še­nia op­ro­ti pô­vod­né­mu YOGA tab­le­tu.

No­vý YOGA 3 spot­re­bi­te­ľom pri­ná­ša mož­nosť vý­be­ru me­dzi 11-pal­co­vým mo­de­lom ale­bo no­vým 14-pal­co­vým mo­de­lom s pod­svie­te­ným dis­ple­jom. Obe tie­to kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nia ma­jú di­zajn ten­ký ako obál­ka - ich hrúb­ka je 18,3 mm ale­bo me­nej. Väč­ší, 14-pal­co­vý mo­del v sku­toč­nos­ti pou­ží­va­te­ľom po­nú­ka eš­te reál­nej­ší dis­plej, pri­čom na­ďa­lej zos­tá­va vý­raz­ne ten­ký a ľah­ký v 13-pal­co­vom ša­si. A s hrúb­kou len 15,8 mm a hmot­nos­ťou 1,1 kg aj 11-pal­co­vý mo­del zos­tá­va naj­ľah­ším kon­ver­ti­bil­ným mo­de­lom ra­du YOGA. Oba mo­de­ly sú v kla­sic­kom vy­ho­to­ve­ní YOGA s dvoj­pán­to­vým di­zaj­nom, kto­rý umož­ňu­je 360° flexibi­li­tu a pou­ží­va­te­lia tak ma­jú k dis­po­zí­cii fun­kcio­na­li­tu vďa­ka šty­rom špe­ciál­nym re­ži­mom: no­te­book, sto­jan, stan a tab­let. Le­no­vo pánt zdo­ko­na­li­lo, tak­že sa te­raz ot­vá­ra a za­tvá­ra hlad­šie a pri 180° mô­že byť dis­plej po­lo­že­ný vo vo­do­rov­nej po­lo­he.

ITN_01_Yoga_Thinpad.jpg

YOGA 3 dis­po­nu­je pro­ce­so­rom In­tel Co­re i7 5. ge­ne­rá­cie v 14-pal­co­vom mo­de­li, OS Win­dows 8.1, FHD dis­ple­jom a Wi-Fi 802.11 A/C. Le­no­vo vy­ba­vi­lo YOGA 3 ste­reo­fón­ny­mi rep­ro­duk­tor­mi a audio­sys­té­mom Waves. Pou­ží­va­te­lia si mô­žu vy­brať zo zá­bav­ných fa­reb­ných vy­ho­to­ve­ní vrá­ta­ne pú­ta­vé­ho man­da­rín­ko­vo oran­žo­vé­ho, pla­ti­no­vé­ho strie­bor­né­ho, no­vej krie­do­vo­bie­lej ale­bo ebe­no­vej čier­nej far­by.

ITN_YOGA-3-11-Laptop.jpg

Le­no­vo má aj no­vé kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nia Thin­kPad YOGA v 12, 14 a naj­nov­šie aj 15-pal­co­vom vy­ho­to­ve­ní, aby vy­ho­ve­lo pot­re­bám fi­riem a pro­fe­sio­nál­nych pou­ží­va­te­ľov.

Vy­bra­né mo­de­ly Thin­kPad YOGA pri­ná­ša­jú tech­no­ló­giu Ac­ti­ve­Pen, kto­rá na­po­dob­ňu­je pou­ží­va­te­ľo­vo pí­sa­nie na pa­pie­ri. YOGA 12 na­ďa­lej po­nú­ka mož­nosť di­gi­ti­zé­ra/pe­ra, kto­ré pos­ky­tu­je akú­si inter­nú ga­ráž na pe­ro.

YOGA-3-11-Tablet.jpg

No­vé mo­de­ly Thin­kPad YOGA ma­jú hrúb­ku 19 mm a hmot­nosť me­nej ako 1,5 kg pri 12-pal­co­vom mo­de­li. K dis­po­zí­cii bu­dú v čier­nom vy­ho­to­ve­ní s pod­svie­te­nou klá­ves­ni­cou a FHD do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou.

Thin­kPad YOGA je vhod­ný pre fir­my a dis­po­nu­je ďal­šou no­vou tech­no­ló­giou, kto­rá po­mô­že ma­lým fir­mám: ide o za­bu­do­va­nú 3D ka­me­ru. V sú­čas­nos­ti fir­my vy­uží­va­jú 3D ka­me­ry, keď­že pri­ná­ša­jú osob­nej­ší kon­takt pri vi­deo­kon­fe­ren­ciách a sú vhod­né na ske­no­va­nie ma­lých ob­jek­tov v ap­li­ká­ciách 3D tla­če.

Osem­pal­co­vý YOGA Tab­let 2 s Win­dows, pri­ná­ša­jú­ci tech­no­ló­giu Le­no­vo Any­Pen, bu­de dos­tup­ný kon­com ja­nuá­ra s ce­na­mi mo­de­lov od 259 EUR s DPH.

13- a 14-pal­co­vé mo­de­ly YOGA 3 bu­dú dos­tup­né v mar­ci, pri­čom ce­ny sa bu­dú po­hy­bo­vať od 799 EUR bez DPH, resp. od 979 EUR bez DPH.

Mo­de­ly 12 a 15-pal­co­vých tab­le­tov Thin­kPad YOGA bu­dú dos­tup­né za­čiat­kom feb­ruára, pri­čom ce­ny sa bu­dú po­hy­bo­vať od 1159 EUR s DPH a od 1129 EUR s DPH.

14-pal­co­vý mo­del Thin­kPad YOGA bu­de dos­tup­ný za­čiat­kom feb­ruára s ce­nou od 1139 EUR.

Zdroj: Lenovo


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter