Nový MacBook Air vraj príde s úplne novým dizajnom a iba 2 konektormi

Pod­ľa zdro­jov z pros­tre­dia fir­my bu­de vý­raz­ne ten­ší a ľah­ší a dis­plej bu­de mať vy­ššie roz­lí­še­nie.

No­vý 12-pal­co­vý Mac­Book Air bu­de pod­stat­ne men­ší než ak­tuál­na 13-pal­co­vá ver­zia, ale aj o nie­čo už­ší ako 11-pal­co­vý mo­del. Rám oko­lo dis­ple­ja bu­de ten­ší, klá­ves­ni­ca sa zväč­ší na ce­lú šír­ku, bu­de sia­hať od ok­ra­ja po ok­raj. Bu­de aj tro­chu prep­ra­co­va­ná a klá­ve­sy bu­dú bliž­šie pri se­be. Niek­to­ré fun­kčné klá­ve­sy bu­dú pre­mies­tne­né a zjed­no­du­ší sa aj blok so šíp­ka­mi. Cie­ľom je mi­ni­ma­li­zo­vať šír­ku klá­ves­ni­ce bez to­ho, aby tým utr­pe­la pou­ži­teľ­nosť. Sú­čas­ťou plá­nu je aj eli­mi­ná­cia fy­zic­kej spät­nej väz­by pri klik­nu­tí.

ITN_tit_Novy Macbook.jpg

Na zlep­še­nie pre­nos­nos­ti chce vý­rob­ca nie­len zmen­šiť trac­kpad, ale aj up­ra­viť rep­ro­duk­to­ry a por­ty. Nad­chá­dza­jú­ca ver­zia Mac­Boo­ku Air bu­de mať men­ší po­čet por­tov. Na pra­vej stra­ne bu­de štan­dard­ný jack na slú­chad­lá a dva mik­ro­fó­ny - na vstup a pot­la­če­nie šu­mu. Na ľa­vej stra­ne je no­vý port USB Ty­pe-C, kto­rý je men­ší a rých­lej­ší ako štan­dar­dné por­ty USB 2.0 a 3.0 na sú­čas­ných po­čí­ta­čoch. Bu­de schop­ný nah­ra­diť port Thun­der­bolt. Ok­rem to­ho sa mô­že pou­žiť aj na na­pá­ja­nie, tak­že ko­nek­tor Mag­Sa­fe sa sta­ne zby­toč­ným. Na­vy­še no­vý typ por­tu USB je aj re­ver­zi­bil­ný po­dob­ne ako ko­nek­tor Lig­htning na iPa­doch a iP­ho­noch. No keď­že bu­de k dis­po­zí­cii iba je­den port USB, je prav­de­po­dob­né, že App­le prí­de s po­nu­kou ne­ja­ké­ho prís­lu­šen­stva, napr. do­ku USB, umož­ňu­jú­ce­ho pri­po­je­nie pe­ri­fé­rií.

ITN_Novy Macbook.jpg

No­vý Mac­Book Air by mal byť uve­de­ný v po­lo­vi­ci toh­to ro­ka, mož­no bu­de pred­sta­ve­ný na po­du­ja­tí WWDC.

Zdroj: 9to5­mac.com
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter