Produkty: Cenovo dostupný NAS do stredne veľkej firmy

Na náš vkus tro­cha väč­ší, ale pri­tom uži­toč­ný – ta­ký je QNAP TS-421U.

Ten­to NAS server do kan­ce­lár­ske­ho pros­tre­dia je mon­to­va­teľ­ný do sto­ja­no­vých súp­rav pri veľ­kos­ti 1U a je ideál­ny na bez­peč­né zdie­ľa­nie dát me­dzi rôz­no­ro­dý­mi OS v rám­ci fir­my. Pro­dukt do seg­men­tu SMB má byť cen­tra­li­zo­va­ným úlo­žis­kom dát, či už na RTRR, prí­pad­ne zá­lo­hu v clou­do­vom rie­še­ní. Pod­po­ru­je NAS, iS­CSI, IP-SAN a vir­tua­li­zač­né rie­še­nia. V praxi si mo­del QNAP TS-421U mô­že­me pred­sta­viť ako Drop­box, ale v súk­rom­nom/fi­rem­nom vy­uži­tí. A pri ce­nách, kto­ré pý­ta Drop­box (asi 10 eur za 100 GB za me­siac) sa vám tá­to in­ves­tí­cia vrá­ti prak­tic­ky okam­ži­te. Vďa­ka ap­li­ká­cii Qsync, dos­tup­nej pre po­čí­ta­če, tab­le­ty či mo­bil­né za­ria­de­nia, mož­no zdie­ľať sú­bo­ry me­dzi rôz­no­ro­dý­mi za­ria­de­nia­mi, nech ste kde­koľ­vek. A naj­mä má­te všet­ko pod kon­tro­lou a ne­mu­sí­te sa báť o cit­li­vé úda­je.

Ne­chý­ba pod­po­ra Win­dows AD a LDAP, tak­že prob­lém s ma­naž­men­tom prís­tu­pu je ih­neď vy­rie­še­ný. QNAP Net­bak Rep­li­ca­tor pod­po­ru­je zá­lo­ho­va­nie v reál­nom ča­se, ale aj pra­vi­del­né na­ča­so­va­né zá­lo­hy vrá­ta­ne out­loo­ko­vých e-mai­lo­vých úč­tov a pod­po­ru­je aj Mac OS X na za­ria­de­niach App­le. Sa­moz­rej­má je pod­po­ra syn­chro­ni­zač­ných ap­li­ká­cií tre­tích strán, ako Ac­ro­nis True Ima­ge, Sym­an­tec Bac­kup Exec a pod. Šif­ro­va­ný 256-bi­to­vý prís­tup (FIPS 120-2 AES 256) je zá­ru­ka bez­peč­nos­ti. Za­ují­ma­vá je mož­nosť vy­uži­tia QNAP TS-421U s ap­li­ká­ciou Sur­veillan­ce Sta­tion ako pro­fe­sio­nál­ne­ho vi­deo­doh­ľa­do­vé­ho stre­dis­ka, kto­ré do­kon­ca s ap­li­ká­ciou VMo­bi­le mô­že­te ma­na­žo­vať na di­aľ­ku. Ne­mu­sí­te sa báť, že by in­šta­lá­ciu toh­to rac­ko­vé­ho NAS bo­lo tre­ba pre­ne­chať od­bor­ní­kom. Sa­moz­rej­me, mô­že­te tak uro­biť, ale vďa­ka Auto Se­tup to zvlád­ne­te aj sa­mi.

Z poh­ľa­du har­dvé­ru je zá­kla­dom pro­ce­sor Mar­vell, tak­to­va­ný na 2,0 GHz, s 1 GB pa­mä­te RAM. Šty­ri hot-swap šach­ty pev­ných dis­kov mô­že­te za­pl­niť buď 3,5, ale­bo 2,5-pal­co­vý­mi pev­ný­mi dis­ka­mi. Sú­čas­ťou ba­le­nia sú aj kľú­če, dis­ky mož­no uzam­knúť pro­ti ne­že­la­né­mu vy­bra­tiu. Z poh­ľa­du roz­hra­ní je k dis­po­zí­cii dvo­ji­ca gi­ga­bi­to­vých eter­ne­to­vých por­tov RJ-45, dva por­ty USB 3.0 a dva USB 2.0, pri­čom je­den je vy­ve­de­ný na pred­nú hra­nu. V za­dnej čas­ti ne­chý­ba­jú eš­te 2 roz­hra­nia e-SA­TA na prí­pad­né ďal­šie ka­pa­cit­né roz­ší­re­nie. Za be­hu „skon­zu­mu­je" QNAP nie­čo mier­ne nad 32 W, v re­ži­me spán­ku je to 12 W. O chla­de­nie sa sta­ra­jú dva men­šie 4 cm ven­ti­lá­to­ry. Z ďal­ších fun­kcio­na­lít QNAP TS-421U net­re­ba za­bud­núť na mož­nosť vy­uži­tia toh­to NAS ako FTP server­a, webo­vé­ho server­a, RA­DIUS server­a, VPN či tla­čo­vé­ho fi­rem­né­ho server­a. Kon­co­vá ce­na, sa­moz­rej­me, ne­zahŕňa pev­né dis­ky, kto­rých sú pod­po­ro­va­né stov­ky.

Ce­na: 620,26 EUR

Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

Zdroj: PCR 10/2014


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter