Atypické inteligentné hodinky s výdržou 8 mesiacov za 150 USD

Wit­hings Ac­ti­vi­té nech­cú za­ujať množ­stvom fun­kcií, ale kla­sic­kých di­zaj­nom a skry­tou in­te­li­gen­ciou. S ce­nov­kou 400 EUR však nej­de o ma­so­vý pro­dukt a pre­to na trh pri­chá­dza lac­nej­šia ver­zia.

Pop ver­zia po­nú­ka to­tož­né fun­kcie a tak­mer iden­tic­ky di­zajn. Ho­din­ky sú však vy­ro­be­né z iných ma­te­riá­lov a ne­pô­so­bia tak luxus­ným doj­mom. Zá­kla­dom je PVD povr­cho­vá úp­ra­va, kto­rá je bež­ne pou­ží­va­ná pri vý­ro­be ho­di­niek stred­nej trie­dy. Re­mie­nok je vy­ro­be­ný zo si­li­kó­nu. Ho­din­ky sľu­bu­jú vo­do­tes­nosť do 30 met­rov a vý­drž na jed­nu ba­té­riu 8 me­sia­cov. Pop mo­del je dos­tup­ný v troch fa­reb­ných kom­bi­ná­ciách - čier­nej, mod­rej a béž­ovej.

Ho­din­ky je mo­men­tál­ne mož­né syn­chro­ni­zo­vať s iOS za­ria­de­nia­mi. Prís­troj sle­du­je kro­ky, spá­nok aj plá­va­nie. Wit­hings Ac­ti­vi­té Pop sa v Ame­ri­ke za­čnú pre­dá­vať po­čas tých­to dní, európ­ski zá­kaz­ní­ci mô­žu sle­do­vať ofi­ciál­ne strán­ky. Ho­din­ky sto­ja 150 EUR, resp. do­lá­rov.

withings_pop_1.jpg

Zdroj:  the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter