RTVS prichádza so spravodajskou aplikáciou na platforme HbbTV

Po ús­peš­ných ap­li­ká­ciách MS vo fut­ba­le 2014, Tour de Fran­ce či ap­li­ká­cii ve­no­va­nej pro­jek­tu Slo­ven­sko 2014 Ad­vent, RTVS prip­ra­vi­la ďal­šiu HbbTV ap­li­ká­ciu, ten­tok­rát ve­no­va­nú spra­vo­daj­stvu.

No­vá HbbTV Ap­li­ká­cia Spra­vo­daj­stvo RTVS sprís­tup­ní na te­le­ví­zo­roch s pod­po­rou HbbTV štan­dar­du 7-dňo­vý ar­chív všet­kých spra­vo­daj­ských re­lá­cií RTVS - Správ o 12.00, Správ o 16.00, hlav­nej spra­vo­daj­skej re­lá­cie Sprá­vy RTVS ako aj ar­chív Po­ča­sia a Gó­lov bo­dov se­kúnd. 

„Ob­ra­zo­vú kva­li­tu spra­vo­daj­ských re­lá­cií v ar­chí­ve sme nas­ta­vi­li tak, aby bol ob­raz kva­lit­ný aj pri fullscreen zob­ra­ze­ní na te­le­ví­zo­roch s väč­šou uh­lo­prieč­kou. No­vá HbbTV ap­li­ká­cia - Spra­vo­daj­stvo RTVS - umož­ňu­je aj lep­šiu orien­tá­ciu v spra­vo­daj­skom ob­sa­hu, v ar­chí­ve je to­tiž ce­lá re­lá­cia roz­de­le­ná a preh­rá­va­teľ­ná lo­gic­ky pod­ľa jed­not­li­vých re­por­tá­ží," po­ve­dal k spus­te­niu ap­li­ká­cie ria­di­teľ Sek­cie tech­nic­kej reali­zá­cie RTVS An­drej Do­le­žal. 

Ok­rem ap­li­ká­cie s ar­chí­vom spra­vo­daj­stva RTVS sme prip­ra­vi­li aj ap­li­ká­ciu, kto­rá ob­sa­ho­vo pri­po­mí­na te­le­text a v bu­dúc­nos­ti by ho ma­la úpl­ne nah­ra­diť. „V tej­to chví­li sme ob­sah všet­kých dô­le­ži­tých ka­te­gó­rií kla­sic­ké­ho te­le­textu (prog­ram, šport, po­ča­sie, sprá­vy) prip­ra­vi­li aj do po­do­by HbbTV. Te­le­text v kla­sic­kej po­do­be bu­de sa­moz­rej­me dos­tup­ný aj na­ďa­lej," do­dal A. Do­le­žal. 

RTVS v bu­dúc­nos­ti plá­nu­je plat­for­mu HbbTV vy­uží­vať in­ten­zív­nej­šie, jej vy­uži­tie je mož­né nap­rík­lad aj po­čas pa­ra­lel­né­ho vy­sie­la­nia špor­to­vých pre­no­sov. „Vie­me si pred­sta­viť vy­sie­lať pros­tred­níc­tvom HbbTV pa­ra­lel­ný špor­to­vý pre­nos, kto­rý sa do kla­sic­ké­ho vy­sie­la­nia ne­dos­tal - mu­sia to však umož­ňo­vať te­le­víz­ne prá­va. Di­vák by tak mo­hol sle­do­vať hlav­ný pre­nos v kla­sic­kom re­ži­me vy­sie­la­nia, prí­pad­ne pa­ra­lel­ný pre­nos pros­tred­níc­tvom HbbTV - tech­nic­ky te­da pros­tred­níc­tvom inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia TV pri­jí­ma­ča," načr­tol A. Do­le­žal.

Čo je HbbTV 

Plat­for­ma HbbTV (Hyb­rid Broad­cast Broad­band TV) kom­bi­nu­je te­le­víz­ne vy­sie­la­nie so ši­ro­ko­pás­mo­vým inter­ne­tom. HbbTV umož­ňu­je sprís­tup­ne­nie inter­ak­tív­nych slu­žieb v kom­pa­ti­bil­ných TV za­ria­de­niach. Pre prí­jem hyb­rid­né­ho ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho vy­sie­la­nia HbbTV je pot­reb­né za­ria­de­nie s pod­po­rou toh­to štan­dar­du a pri­po­je­nie k inter­ne­tu. Na väč­ši­ne ta­kých­to za­ria­de­ní sa HbbTV spúš­ťa štan­dar­dne stla­če­ním čer­ve­né­ho tla­čid­la na di­aľ­ko­vom ov­lá­da­ní.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter