M-Stick: Miniatúrny počítač vo veľkosti kľúča USB s Windows 8.1 a Intelom

Na pr­vý poh­ľad vy­ze­rá ako bež­ný kľúč USB, ale skrý­va sa v ňom po­čí­tač s Win­dows. Spo­loč­nosť Mou­se Com­pu­ter uvied­la na trh mi­nia­túr­ny po­čí­tač m-Stick MS-NH1 vy­ba­ve­ný ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8.1 s Bin­gom, kto­rý mož­no pri­po­jiť do por­tu HDMI mo­ni­to­ra ale­bo te­le­ví­zo­ra. Ak pri­po­jí­te aj klá­ves­ni­cu, má­te k dis­po­zí­cii pl­no­hod­not­ný po­čí­tač.

m-Stick MS-NH1 ob­sa­hu­je štvor­jad­ro­vý CPU Atom Z3735F (1,33 GHz, tur­bo 1,83 GHz), gra­fi­ku In­tel, 2 GB ope­rač­nej pa­mä­te a 32 GB disk SSD. K dis­po­zí­cii je port USB 2.0, vý­stup HDMI, slot na pa­mä­ťo­vú kar­tu mic­roSD, pod­po­ra pre Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) a Blue­tooth V4.0 + LE. Za­ria­de­nie je na­pá­ja­né po­mo­cou sie­ťo­vé­ho adap­té­ra.

mouse_computer_m-stick2.jpg

Roz­me­ry mi­ni­po­čí­ta­ča sú 100 × 38 × 9,8 mm a hmot­nosť je 44 gra­mov. Do­dáv­ka za­hŕňa adap­tér USB-AC, ká­bel USB a ká­bel HDMI. Ce­na za­ria­de­nia je 19 800 ja­pon­ských je­nov, čo je v pre­poč­te asi 135 eur.

Web As­cii zhod­no­til je­ho vý­kon v benchmar­koch PCMark 8 a Geek­bench. Pod­ľa vý­sled­kov ide o rie­še­nie po­rov­na­teľ­né s tab­le­tom Vi­vo­Tab No­te 8 s pro­ce­so­rom Atom Z3740.

m_stick_benchmark.jpg

Zdroj: aki­ha­ba­ra­news.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter