Obal na iPhone prináša stereozvuk z dvoch externých reproduktorov, obsahuje aj záložnú batériu

Oba­ly na iP­ho­ne s in­teg­ro­va­ný­mi rep­ro­duk­tor­mi či ba­té­riou sú veľ­mi po­pu­lár­ne. Te­raz však pri­šiel vý­rob­ca, kto­rý spo­jil tie­to dva dopl­nky do jed­né­ho pro­duk­tu. Pe­ri Duo te­da nie­len ochrá­ni váš iP­ho­ne, ale v ňom náj­de­te aj 2 rep­ro­duk­to­ry a šty­ri ma­lé tla­čid­lá na pre­pí­na­nie skla­dieb a ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a 2500 mAh ba­té­riu, kto­rá pos­ta­čí na 6 až 8 ho­dín po­čú­va­nia hud­by (v zá­vis­los­ti od hla­si­tos­ti). Tím tvor­cov však pred­pok­la­dá, že väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov vy­uži­je časť ener­gie z ba­té­rie na na­pá­ja­nie te­le­fó­nu a len zvy­šok na preh­rá­va­nie hud­by.

peri_iphone_case.jpg

Cie­ľom tvor­cov je po­núk­nuť kva­lit­ný zvuk z iP­ho­nu. Rep­ro­duk­to­ry ma­jú 3 a 4 W a zo­sil­ňu­jú maximál­nu hla­si­tosť smar­tfó­nu o 20 %. Je v nich in­teg­ro­va­ný hi-res pre­vod­ník DAC a prog­ra­mo­va­teľ­ný audio­čip DSP. Rep­ro­duk­to­ry sa mô­žu pri­po­jiť cez Blue­tooth k iP­ho­nu ale­bo cez Wi-Fi na inter­net, tak­že si na svo­jom iP­ho­ne mô­že­te preh­rať aj hud­bu od pria­te­ľov. Obal má aj fun­kciu mul­ti­cast, kto­rá umož­ní spo­jiť nie­koľ­ko oba­lov Pe­ri Duo po­mo­cou peer-to-peer pri­po­je­nia Wi-Fi. Tá­to fun­kcia sa dá vy­užiť aj na kon­fe­ren­čné ho­vo­ry.

Video:


Obal je ur­če­ný na iP­ho­ne 5S ale­bo iP­ho­ne 6. Na­priek to­mu, že má ta­kú bo­ha­tú vý­ba­vu, nie je veľ­mi ob­jem­ný a nep­ri­dá ve­ľa na cel­ko­vej veľ­kos­ti iP­ho­nu. Hrúb­ka te­le­fó­nu sa na­naj­výš zdvoj­ná­so­bí, na vý­šku pri­bud­ne len tro­chu a šír­ka sa prak­tic­ky nez­me­ní.

pery_duo_2.jpg

Na roz­diel od väč­ši­ny oba­lov na iP­ho­ne Pe­ri Duo nie je ťaž­ké od­strá­niť. Vý­rob­ca pri­dal do dol­nej čas­ti oba­lu me­chan­izmus, kto­rý sta­čí za­tla­čiť a po­su­núť do­za­du a obal sa ot­vo­rí.

Spo­loč­nosť Pe­ri Audio spus­ti­la na fi­nan­co­va­nie vý­ro­by oba­lu kam­paň na por­tá­li In­die­go­go. Pod­ľa bo­ha­tej vý­ba­vy mož­no usu­dzo­vať, že ta­ký­to obal ne­bu­de lac­ný. Pre­to je prek­va­pu­jú­ce, že pr­vým pris­pie­va­te­ľom sa obal po­nú­ka za 80 do­lá­rov (+ poš­tov­né 20 do­lá­rov). Ak tú­to po­nu­ku nes­tih­ne­te, mô­že­te ho zís­kať za 100 do­lá­rov. Je­ho pred­pok­la­da­ná ce­na na pul­toch ob­cho­dov bu­de 140 do­lá­rov.

Zdroj: di­gi­taltrends.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter