Bezplatnú hlasovú navigáciu Nokia Here si už možno stiahnuť aj z Play Storu

Ce­lé ro­ky bo­li Goog­le Ma­py zá­važ­ným ar­gu­men­tom v pros­pech kú­py za­ria­de­nia s An­droi­dom. No dnes to už nie je je­di­ná na­vi­gač­ná služ­ba pre ten­to ope­rač­ný sys­tém. Je tu už aj služ­ba No­kia He­re, kto­rá si vy­bu­do­va­la dob­ré me­no aj na kon­ku­ren­čných plat­for­mách a po­nú­ka vý­ho­du v po­do­be mož­nos­ti ulo­že­nia máp na off-li­ne pre­ze­ra­nie či na­vi­gá­ciu.

Spo­čiat­ku bo­li ma­py He­re pre An­droid k dis­po­zí­cii exklu­zív­ne pre Sam­sung, no pos­tup­ne sa už dos­ta­li aj na ďal­šie za­ria­de­nia. A te­raz sú už ľah­ko dos­tup­né pria­mo na Goog­le Play.

Video:


Ap­li­ká­cia je k dis­po­zí­cii v 118 kra­ji­nách. No­kia dopl­ni­la ďal­ších 18 af­ric­kých a ázij­ských kra­jín, kde bu­de fun­go­vať hla­so­vá na­vi­gá­cia.

Tím No­kie pra­cu­je aj na ver­zii pre iOS, kto­rá by sa ma­la sprís­tup­niť za­čiat­kom ro­ka 2015.

Zdroj: 360.he­re.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter