Výkonnejšia konkurencia pre Raspberry Pi so štyrmi jadrami sa bude predávať za 35 USD

Keď tím Ras­pberry Pi pred dvo­ma rok­mi uvie­dol na trh svoj ma­lý, ener­ge­tic­ky ús­por­ný po­čí­tač za 35 do­lá­rov, vy­vo­lal ním veľ­ký zá­ujem. Od­vte­dy mi­nia­túr­ny po­čí­tač pre­šiel nie­koľ­ký­mi ak­tua­li­zá­cia­mi, no stá­le ho po­há­ňa jed­no­jad­ro­vý 700 MHz SoC ARM 11 Broad­comm BCM2835.

V pos­led­nom ob­do­bí sa ob­ja­vi­lo nie­koľ­ko ďal­ších mi­ni­po­čí­ta­čov s vý­kon­nej­ším har­dvé­rom, ale aj vy­ššou ce­nov­kou. Te­raz však pri­chá­dza štvor­jad­ro­vý mi­ni­po­čí­tač, kto­rý sa bu­de pre­dá­vať za 35 do­lá­rov. Vy­rá­ba ho spo­loč­nosť Har­dker­nel a vo­lá sa OD­ROID-C1.

Je vy­ba­ve­ný 1,5 GHz štvor­jad­ro­vým CPU Am­lo­gic S805 ARM Cor­tex-A5, za­lo­že­ným na ar­chi­tek­tú­re ARMv7. Má gra­fi­ku ARM Ma­li-450 MP2, 1 GB RAM, gi­ga­bi­to­vý eter­net, 3 por­ty USB 2.0, port mic­roUSB, mic­roH­DMI, infra­čer­ve­ný pri­jí­mač, pod­po­ru pre pa­mä­ťo­vé kar­ty mic­roSD ale­bo flas­ho­vé úlo­žis­ko eMMC a 40 pi­nov GPIO.

odroid_c1_02.jpg

Rov­na­ko ako v Ras­pberry tu nie je za­bu­do­va­né ni­ja­ké úlo­žis­ko. Roz­me­ry za­ria­de­nia sú 85 × 56 mm a hmot­nosť 40 gra­mov, čo sú prib­liž­ne rov­na­ké hod­no­ty ako v prí­pa­de Ras­pberry Pi, no­vin­ka však po­nú­ka vý­raz­ne vy­šší vý­kon pro­ce­so­ra.

Video:


Pre za­ují­ma­vosť, nie je to pr­výk­rát, čo sa fir­ma Har­dker­nel po­kú­ša kon­ku­ro­vať Ras­pberry Pi. Už v le­te pred­sta­vi­la mo­del OD­ROID-W, po­há­ňa­ný rov­na­kým pro­ce­so­rom Broad­comm, ale je­ho pro­duk­cia bo­la rých­lo pre­ru­še­ná pre ma­lú dos­tup­nosť toh­to či­pu.

Spo­loč­nosť uve­rej­ni­la aj vi­deo, kto­ré uka­zu­je OD­ROID-C1 s ope­rač­ným sys­té­mom Ubun­tu 14.04 a s pod­po­rou gra­fi­ky OpenGL ES 2.0. Zdá sa, že je cel­kom rých­ly, zvlád­ne XBMC, webo­vý pre­hlia­dač Chro­mium a ďal­šie zá­klad­né vý­poč­to­vé úlo­hy.

Video:


Zdroj: li­li­pu­ting.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter