Peek Retina umožňuje rýchle a jednoduché vyšetrenie očnej sietnice mobilom

Na por­tá­loch slú­žia­cich na ma­so­vé fi­nan­co­va­nie pro­jek­tov, ako je Kic­kstar­ter či In­die­go­go, sa ob­čas ob­ja­via aj veľ­mi uži­toč­né a ži­vot­ne dô­le­ži­té tech­no­ló­gie. Pat­rí me­dzi ne aj Peek Re­ti­na, adap­tér na fo­toa­pa­rát smar­tfó­nu a sprie­vod­ná ap­li­ká­cia. Tá­to súp­ra­va to­tiž umož­ňu­je vy­ko­nať roz­siah­le oč­né vy­šet­re­nie u pa­cien­tov v kto­rej­koľ­vek čas­ti sve­ta.

Tím zlo­že­ný z of­tal­mo­ló­gov, vý­vo­já­rov sof­tvé­ru a pro­duk­to­vých di­zaj­né­rov pri­šiel s ná­pa­dom vy­tvo­riť ma­lý adap­tér a ap­li­ká­ciu k ne­mu s cie­ľom pri­niesť kva­lit­nú sta­ros­tli­vosť o oči aj do tých čas­tí sve­ta, kde väč­ši­na ľu­dí ne­má prís­tup k le­ká­rom. Ma­lé a lac­né za­ria­de­nie pri­po­ji­teľ­né na fo­toa­pa­rát smar­tfó­nu sa syn­chro­ni­zu­je so smar­tfó­no­vou ap­li­ká­ciou a umož­ní vy­šet­riť oči pa­cien­tov bez of­tal­mos­ko­pov, ob­jem­ných ka­mier či iné­ho dra­hé­ho vy­ba­ve­nia.

Kit Peek Re­ti­na mož­no pou­žiť na pre­ven­tív­ne vy­šet­re­nia, ale po­mô­že aj pri lieč­be si­vé­ho zá­ka­lu a iných váž­nych oč­ných ocho­re­ní. Na zá­kla­de in­for­má­cií na ob­ráz­koch mô­žu le­ká­ri di­ag­nos­ti­ko­vať aj cuk­rov­ku a vy­so­ký krv­ný tlak, dve ocho­re­nia, kto­ré čas­to spô­so­bu­jú prob­lé­my s oča­mi.

peek_retina2.png

Ma­lý nad­sta­vec vy­šle do oka pod správ­nym uh­lom svet­lo dos­ta­toč­ne sil­né na nas­vie­te­nie siet­ni­ce. Šošov­ka te­le­fó­nu všet­ko sní­ma cez zväč­šo­va­cie sklo a vý­sled­ný ob­raz mož­no vi­dieť na dis­ple­ji te­le­fó­nu ako pri zho­to­vo­va­ní fo­tog­ra­fie. Ap­li­ká­cia po­tom mô­že zme­niť mo­bil na ta­buľ­ku s pís­me­na­mi.

Video:


„Vo sve­te ži­je asi 39 mi­lió­nov sle­pých ľu­dí," po­ve­dal je­den z tvor­cov Dr. An­drew Bas­tawrous v roz­ho­vo­re pre web Mas­hab­le. „Asi v 80 per­cen­tách prí­pa­dov by sa da­lo sle­po­te pre­dísť, ale v mno­hých ob­las­tiach ľu­dia ne­ma­jú prís­tup k vy­šet­re­niu očí."

Tím už vďa­ka prís­pev­kom z na­dá­cií us­ku­toč­nil tes­to­va­nie v Ke­ni, Tan­zá­nii, Botswane, Ma­lawi, In­dii, ako aj vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Te­raz sa sna­ží fi­nan­co­vať ďal­ší vý­skum a vý­ro­bu tých­to súp­rav na vy­šet­re­nie očí po­mo­cou kam­pa­ne na por­tá­li In­die­go­go. Cie­ľo­vá su­ma je 70 000 li­bier, do jej do­siah­nu­tia už ve­ľa ne­chý­ba. Kam­paň však potr­vá až do 9. ja­nuá­ra 2015, tak­že su­ma bu­de zrej­me vý­raz­ne prek­ro­če­ná.

Kam­paň umož­ňu­je pris­pie­va­te­ľom kú­piť si súp­ra­vu Peek Re­ti­na za 60 li­bier (asi 76 eur). Pod­po­ro­va­ná bu­de väč­ši­na iP­ho­nov aj smar­tfó­nov od Sam­sun­gu, HTC a So­ny. V sú­čas­nos­ti však súp­ra­va fun­gu­je iba na smar­tfó­ne Sam­sung S3, tak­že in­ves­tí­cie sú pot­reb­né na to, aby sa sta­la uni­ver­zál­nou. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v ok­tób­ri 2015.

Zdroj: mas­hab­le.com
di­gi­taltrends.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter