Jumpy sú inteligentné hodinky pre deti. Poslúžia aj ako diaľkový ovládač

No­vý star­tup Joy­Ray sa pros­tred­níc­tvom Kic­kstar­ter kam­pa­ne sna­ží za­ujať so svo­ji­mi ho­din­ka­mi Jum­py. Tie sú ur­če­né pre de­ti vo ve­ku od 5 - 8 ro­kov.

1,6-pal­co­vý dis­plej je mož­né od­ní­mať a pou­ží­vať ho ako sa­mos­tat­né za­ria­de­nie. Sú­čas­ťou vý­ba­vy je gy­ros­kop, hla­so­vé a po­hy­bo­vé roz­poz­ná­va­nie a sa­moz­rej­me ko­nek­ti­vi­ta cez Blue­tooth. Ope­rač­ný sys­tém ho­di­niek je kom­pa­ti­bil­ný s iOS a An­droid za­ria­de­nia­mi. Má sa­mos­tat­ný ob­chod s ap­li­ká­cia­mi a vý­rob­ca ve­rí, že vďa­ka ve­rej­ne dos­tup­ným a ot­vo­re­ným vý­vo­jár­skym nás­tro­jom sa bu­de po­nu­ka fun­kcií obo­ha­co­vať kaž­dý me­siac.

Vďa­ka ho­din­kám je napr. mož­né ov­lá­dať Blue­tooth gu­ľu Sphe­ro a sú­čas­ťou zá­klad­nej vý­ba­vy je aj vir­tuál­ne šte­ňa, kto­ré pri­po­mí­na de­ťom pot­re­bu pra­vi­del­né­ho je­de­nia a pi­tia. Vo vý­vo­ji je aj ap­li­ká­cia, kto­rá v kom­bi­ná­cii s ap­li­ká­ciou pre tab­let fun­gu­je ako röntgen. Na ob­ráz­ku člo­ve­ka uká­že kos­ti a or­gá­ny v ľud­skom te­le. Ďal­šie vy­uži­tie pre­zen­tu­je pril­ože­né vi­deo.

Jum­py sa da­jú na Kic­kstar­te­ri zís­kať za 99 do­lá­rov. Ak sa det­ské in­te­li­gen­tné ho­din­ky za­fi­nan­cu­jú, na tr­hu by sa ma­li ob­ja­viť v mar­ci bu­dú­ce­ho ro­ka.

Video:


Zdroj: kic­kstar­ter.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter